Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Θεσσαλίας

 

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Θεσσαλίας

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Θεσσαλίας (ΤΣΜΘ), ιδρυθέν με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατά το άρθρο 49 παρ. 2 του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», σύμφωνα με το οποίο «Με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτούνται Τοπικά Συμβούλια Μνημείων (ΤΣΜ) στην έδρα κάθε διοικητικής περιφέρειας και στις νησιωτικές περιοχές, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο», αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 345240 / 29195 / 27626 / 21788 / 31-08-2017 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 392881 / 32522 / 30822 / 24353 / 29-09-2017 Υ.Α., την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 25150/ 2198 / 2122 / 1648/ 19-01-2018 Υ.Α., την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 507295/ 35407/ 30169/ 9168/ 12-10-2018 Υ.Α., και την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /518680/39971/38996/13247/18-11-2019, ορίστηκαν με τριετή θητεία τα ακόλουθα μέλη:

 

 1. Κατσαρού Ανδριανή του Ανάργυρου, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Λάρισας, αναπληρούμενη από την Μαυρίδου Ζωή, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Λάρισας.
 2. Μπάτζιου Ανθή του Αλεξάνδρου, μόνιμη υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, αναπληρούμενη από την Νικολάου Ελισάβετ του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.
 3. Μαντζανά Κρυστάλλω του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, αναπληρούμενη από την Σδρόλια Σταυρούλα του Τιμολέοντος μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.
 4. Βαϊοπούλου Μαρία, του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, αναπληρούμενη από τον Τουφεξή Γεώργιο του Νικολάου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊστάμενο Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.
 5. Γεωργίου Κερασία του Αναστάσιου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, αναπληρούμενη από τον Καραγκούνη Δημήτριο του Λεωνίδα, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Προϊστάμενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.
 6. Κολώνα Βασίλειο του Σεραφείμ, Αναπληρωτή Καθηγητή Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αναπληρούμενο από τον Βαραλή Ιωάννη του Δημητρίου, Επίκουρο Καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 7. Μαζαράκη-Αινιάνα Αλέξανδρο του Ιωάννη- Μάρκου, Καθηγητή της Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αναπληρούμενο από την Τουρναβίτου Ιφιγένεια του Ευαγγέλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 8. Ιντζεσίλογλου Αργυρώ του Κυριάκου, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, αναπληρούμενη από τον Χατζηαγγελάκη Λεωνίδα του Παναγιώτη, Επίτιμο Διευθυντή Αρχαιοτήτων.
 9. Μητσάτσικα Μαργαρίτη του Αθανασίου, μόνιμο υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, αναπληρούμενο από την Τούλη Βασιλική του Αθανασίου, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.
 10. Χριστοδουλάτο Κωνσταντίνο του Γεωργίου, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, που υπηρετεί στην Δ/νση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναπληρούμενο από την Παπαχατζή Άννα του Σωκράτη, μόνιμη υπάλληλο του ιδίου κλάδου που υπηρετεί με απόσπαση στην ίδια Δ/νση του ανωτέρω Υπουργείου.
 11. Καλαμπαλίκη Κωνσταντίνο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Λάρισας, αναπληρούμενος από τον Αγγέλη Βασίλειο του Μενελάου, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Φαρκαδόνας.

 

Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο εκτελεί η Αλεξίου Νεκταρία του Αχιλλέα, υπάλληλο με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων με Α΄ βαθμό, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, αναπληρούμενη από την Σταμέλου Ευαγγελία, του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων με Α΄ βαθμό, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.

 

Χωρική αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

 

Οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολισμού και Αθλητισμού, οι οποίες εισάγουν θέματα στο Τοπικό Συμβούλιο Θεσσαλίας είναι οι ακόλουθες:

 1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας,
 2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας,
 3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων,
 4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας,
 5. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας,
 6. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων,
 7.  Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας.

 

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Θεσσαλίας έχει έδρα στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, στο Μεζούρλο (Περιφερειακή οδός Λάρισας – Τρικάλων).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2413508206 (κ. Αλεξίου Νεκταρία), 2421076278 (κ. Σταμέλου Ευαγγελία).

*