Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κρήτης

 

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κρήτης (ΤΣΜΚ), με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, έχει έδρα το Ηράκλειο. Το Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη (Ν. 3028/2002, άρθρο 49, παράγραφος 1), η θητεία των οποίων είναι τριετής. Η σύνθεση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης για την τριετία 2017-2020 ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/345237/29194/27625/21787/31-8-2017 Υ. Α. (ΦΕΚ 442/ΥΟΔΔ/12-9-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο εκτελεί ο Γεώργιος Τσιμπούκης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων με βαθμό Α΄, καταδυόμενος, που υπηρετεί στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Γραφείο Κρήτης), αναπληρούμενος από τη Μαρία Κυρίμη, υπάλληλο Ι. Δ. Α. Χ. του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων με βαθμό Α΄, που υπηρετεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης tsmk@culture.gr. Εάν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες γνωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει το θέμα τους στη Γραμματεία του Συμβουλίου, μπορούν να δουν τη σειρά της υπόθεσής τους στο αρχείο με τις εκκρεμότητες, το οποίο ενημερώνεται σε τακτά διαστήματα. Για την ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών, πριν την επικοινωνία τους με τη Γραμματεία, συνιστάται η μελέτη της ενότητας των συχνών ερωτήσεων που παρατίθεται παρακάτω.

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τί είναι τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων;

Τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002), είναι επιστημονικά γνωμοδοτικά όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που γνωμοδοτούν για όλα σχεδόν τα θέματα που αφορούν σε μνημεία, χώρους και τόπους της Περιφέρειάς τους. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ…

 

2. Κάθε πότε συνεδριάζουν τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων;

Σύμφωνα με την παράγραφο 10α του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 Υ. Α. «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ 70/Β/20-1-2004), τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων συνεδριάζουν, πλην εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, μία (1) φορά το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ…

 

3. Με ποιό κριτήριο αναγράφεται κάποιο θέμα στην Ημερήσια Διάταξη;

Η συζήτηση των θεμάτων γίνεται με βάση την Ημερήσια Διάταξη, η οποία συντάσσεται από τον/την Γραμματέα του Συμβουλίου, υπογράφεται από τον/την Πρόεδρο του Συμβουλίου και δημοσιοποιείται, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης, σε ειδικά σχεδιασμένη σελίδα. Η επιλογή των θεμάτων εξαρτάται από τη σειρά εισαγωγής τους στη Γραμματεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 Υ. Α. «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ 70/Β/20-1-2004).

 

4. Υπάρχει η δυνατότητα «επίσπευσης» του θέματος που με αφορά;

Για τις περιπτώσεις θεμάτων με «αιτιολογημένα επείγοντα χαρακτήρα», όπως και για τα «θέματα που αφορούν σε μεγάλα δημόσια έργα ή ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα», η παράγραφος 4 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 Υ. Α. «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ 70/Β/20-1-2004) προβλέπει αυτά να εξετάζονται εκτός Ημερησίας Διατάξεως, «έπειτα από συνεννόηση του Διευθυντή – Εισηγητή της αρμόδιας Υπηρεσίας με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, εφόσον παρίστανται όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν προς τούτο».

 

5. Υπάρχει η δυνατότητα να παρασταθώ κατά την εξέταση της υπόθεσης που με αφορά;

Οι Συνεδριάσεις των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων είναι μυστικές, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Πολίτες ή φορείς, ωστόσο, των οποίων οι υποθέσεις άγονται ενώπιον του Συμβουλίου, έχουν δικαίωμα να παρίστανται και με ή διά δικηγόρου και να χρησιμοποιούν τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών ή των εισηγητών, εφόσον προηγουμένως έχουν υποβάλει αίτημα παράστασης στη Γραμματεία του Συμβουλίου και σχετίζονται τρόπον τινά με την υπόθεση. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ…

 

6. Υπάρχει η δυνατότητα να μου χορηγηθούν αντίγραφα του πρακτικού ή της γνωμοδότησης της υπόθεσης που με αφορά;

Αντίγραφα των πρακτικών και των γνωμοδοτήσεων χορηγούνται αποκλειστικά μέσω της Γραμματείας του Συμβουλίου, μετά από έγκριση του/της Προέδρου και οπωσδήποτε μετά την έκδοση της επακολουθούσης εκτελεστής διοικητικής πράξης, κατόπιν υποβολής αιτήματος εκ μέρους των ενδιαφερομένων, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) και της σχετικής νομολογίας. Άλλα στοιχεία του σχετικού φακέλου της υπόθεσης είναι δυνατόν να χορηγούνται, κατόπιν αίτησης, αποκλειστικά από την αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ…