Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η Λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων

Τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων (Τ.Σ.Μ.), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» είναι επιστημονικά γνωμοδοτικά όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που συγκροτούνται στην έδρα κάθε διοικητικής Περιφέρειας και στις νησιωτικές περιοχές και γνωμοδοτούν για όλα τα θέματα που αφορούν σε μνημεία, χώρους και τόπους της Περιφέρειάς τους.

 

περισσότερα

 

Συγκρότηση Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων

Το Τ.Σ.Μ., σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ.1 του Ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» αποτελείται από έντεκα (11) μέλη και συγκεκριμένα:

  1. Έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναπληρούμενο από άλλο Πάρεδρο, ως Πρόεδρο.
  2. Τρεις αρχαιολόγους, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενους από άλλους υπαλλήλους της ίδιας ειδικότητας.
  3. Έναν αρχιτέκτονα, υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενο από άλλον υπάλληλο της ίδιας ειδικότητας.

περισσότερα