Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση-Ημερησία Διάταξη 11/7/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ————————–ΤΟΠΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Σουλτάνη6 ΠροςτουςΑποδέκτες:Π.Α. ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 10682Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Γρ.Βαφειάδης ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣΤΟΟΡΘΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103304047 E-mail: tsma@culture.gr
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση
Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 16:10 μ.μ., στην αίθουσα του Ενιαίου Συλλόγου, Στουρνάρη 25 (5ος όροφος) – 106 82, Αθήνα. ΗΗμερήσιαΔιάταξητωνθεμάτωντηςσυνεδρίασηςακολουθεί. Σεπερίπτωση πουδενείναι δυνατόνναπαραστείτε, παρακαλούμεναενημερώσετετη ΓραμματείατουΣυμβουλίουπροκειμένουναειδοποιηθείτοαναπληρωματικόμέλος.
Η ΠρόεδροςτουΣυμβουλίου
ΓκαράνηΕυθυμία ΠάρεδροςΝ.Σ.Κ.
2
ΗΜΕΡΗΣΙΑΔΙΑΤΑΞΗ8ηςΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ2019
ΕΦΟΡΕΙΑΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΠΟΛΗΣΑΘΗΝΩΝ
1. Χορήγησηήμηάδειαςκατοχήςαρχαίωνστηνκ.Νίκη-ΙωάνναΜήλλα. 2. Αίτημαχορήγησηςάδειαςδιάθεσηςτριώνπαιδικώνβιβλίωνσυγγραφήςκαι έκδοσηςκαςΙω.Καραχρήστουστηνελληνική καιαγγλικήγλώσσα.(12 αντίτυπα) 3. ΑίτησηέγκρισηςδιάθεσηςπαιδικούβιβλίουσυγγραφήςΧρ.Μπουλώτητων εκδόσεωντουΠολιτιστικούΙδρύματοςΟμίλουΠειραιώς στην Ελληνικήγλώσσα, απότοπωλητήριοτουΑρχαιολογικούΧώρουτουΜουσείουΚεραμεικού, αρμοδιότητοςΕΦ.Α.ΠΑ.(Τοβιβλίο”ΈνακορίτσιφτερουγίζειστονΚεραμεικό. ΜιααντιπολεμικήιστορίαστηνΑθήνατωνΚλασικώνχρόνων”-3αντίτυπα). 4. Αίτησηέγκρισηςδιάθεσηςτουαρχαιολογικούοδηγού«Ακρόποληκαι Μουσείο» στηνισπανική γλώσσα,έκδοσηςτης«ΈνωσηςΦίλωντηςΑκροπόλεως»απότα πωλητήριααρμοδιότηταςτηςΕφορείαςΑρχαιοτήτωνΠόληςΑθηνών. 5. ΈγκρισηήμηεργασιώνπουαφορούνσεπροσθήκηΒορόφουσυνολικής επιφάνειας35.40τμ.στοεπίπεδοτουσημερινού,τοποθέτησηανελκυστήραστον χώροτουυφιστάμενουφωταγωγού,κατασκευήμεταλλικήςπέργκολας επιφάνειας30τμ.Στοεπίπεδοτουδώματος,καθώςκαιεσωτερικέςδιαρρυθμίσεις γιατηνλειτουργίατουκτιρίουωςχώρουφιλοξενίας-ξενώνα,αντικατάστασητης ανοικτήςμεταλλικήκλίμακαςανόδουαπότοεπίπεδοτουακάλυπτουχώρουστο δώμα,διαμόρφωσητουακάλυπτουχώρουμεφύτευσηκαι φωτισμό, ηλεκτρομηχανολογικέςκαι υδραυλικέςεργασίεςσεδιώροφοκτίριομευπόγειο επίτηςοδούΦράττι13,Ο.Τ.55058στοΔήμοΑθηναίων,θέση«Κολωνάκη» φερόμενηςιδιοκτησίαςκ.ΚακαβούληΕυάγγελου.
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 6. Έγκρισηήμηεκσκαφώνγιατηνκατασκευήημιυπαίθριωνχώρων(Η/Χ), ψησταριάς,πέργκολαςκαιασκεπούςπισίναςμευπόγειομηχανοστάσιοσε οικόπεδομευπάρχονκτίσμα,φερομένηςιδιοκτησίαςτωνκ.κ.ΙωάννουΚώστα καιΚλεάνθουςΕλένηςεπίτωνοδώνΥμηττού80καιΣκοπέλου21,στοΟΤ5 (οικ.83)στηΣαρωνίδατουΝομούΑττικής,εντόςτουκηρυγμένου αρχαιολογικούχώρουτηςΛαυρεωτικής.(ΦΕΚ175/ΑΑΠ/19.8.2015)
7. Έγκρισηήμηδιατήρησηςαγροτικώνεγκαταστάσεωνσεαγροτεμάχιοφερομένης ιδιοκτησίαςκ.ΤούνταΣοφίαςστηθέσηΤζίβαΚάτωΛιμικού,εντόςτης θεσμοθετημένηςΖώνηςΑ΄αδόμητης,απολύτουπροστασίαςτουαρχαιολογικού χώρουΡαμνούντοςστηνΔημοτικήΕνότηταΓραμματικούτουΔήμουΜαραθώνα Αττικής.
3
8. ΈγκρισηήμητηςμελέτηςΣυντήρησης-αποκατάστασηςΙερούΝαούΠαναγίας ΕλεούσαςστονΥμηττό(περιοχήΠαπάγου)
9. Έγκρισηήμηαιτήματοςτουκ.ΙωάννηΜπρούμηγιατηνπραγματοποίηση εργασιώνεπισκευώνμικρήςκλίμακαςσευφιστάμενοακίνητο,εντόςοικοπέδου φερομένηςιδιοκτησίαςτου,στησυμβολήτηςΛ.ΔιονύσουμετηνΛ.Θεοφίλου Καΐρη4,Ο.Τ.127,στηνΔ.Κ.ΔιονύσουτουΔήμουΔιονύσου,εντόςτου κηρυγμένουαρχαιολογικούχώρου.
ΕΦΟΡΕΙΑΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣΚΑΙΝΗΣΩΝ 10. ‘ΈγκρισηήμηαπόταπωλητήριατωνΜουσείωναρμοδιότηταςτηςΕφορείας ΠειραιώςκαιΝήσωνενόςτίτλουπαιδικού-αρχαιογνωστικούβιβλίουτων ΕκδόσεωνΚέδροςστηνελληνικήγλώσσα.(συγγρ.ΠίνηΕύη,“Είμαι οΛέωντων Κυθήρων”. 11. Διαβίβασηαπόψεωνσχετικά μεαίτημαανέγερσηςήμηνέαςισόγειαςκατοικίας μεκολυμβητικήδεξαμενήσεοικόπεδοφερόμενηςιδιοκτησίαςτηςΕταιρείας ΔιεθνείςΥπηρεσίεςκαι ΣυνδρομέςΕ.Π.Ε.στηνπεριοχήΚουλινάρηεντόςτου κατηργημένουοικισμούΜεριστός-ΌμορφηΕκκλησιά-Χαλικάκι τουδήμου ΑίγιναςστηνήσοΑίγινα. 12. Διαβίβασηεπικαιροποιημένηςμελέτηςπεριβαλλοντικώνεπιπτώσεωνγιατην εγκατάστασηΣταθμούΕπίγειας ΨηφιακήςΕυρυεκπομπής(Κ.Ε.Ψ.Ε.)της εταιρείαςDIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣΠΑΡΟΧΟΣΑ.Ε.μεκωδικό”ΑΙΓΙΝΑ3006003″ στηθέσηΛαζάρηδεςΔήμουΑίγινας. 13. Διαβίβασηαιτήματοςτουκ.ΙωάννηΣκουρλήσχετικάμετηνανέγερσηνέας διώροφηςκατοικίαςμευπόγειοκαικολυμβητικήδεξαμενήφερομένης ιδιοκτησίαςκ.ΙωακείμΧαρμπήστηθέση”Αλώνι”στοΣφεντούριΔήμου Αίγινας. 14. Διαβίβασημελέτηςανακαίνισηςτωνυφιστάμενωνκτηριακώνεγκαταστάσεων τουξενοδοχείου”ΝΑΥΣΙΚΑ”φερόμενηςιδιοκτησίας”ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΝΑΥΣΙΚΑΑ.Ε.”επιτηςοδούΝ.Καζαντζάκη αρ.55στηνπεριοχήΆγιοςΦώτιος,Κολώνα,Αίγινα.
Υ.Ν.Μ.Τ.ΕΑΤΤΙΚΗΣ,ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡΕΑΣΕΛΛΑΔΟΣΚΑΙΚΥΚΛΑΔΩΝ 15. ΈγκρισηήμηεγκατάστασηςκαιλειτουργίαςκαταστήματοςΚΥΕ (ΠαραδοσιακόΚαφενείο)καιανάπτυξητραπεζοκαθισμάτωνσεεξωτερικό κοινόχρηστοχώρο,επί τηςοδούΑκάμαντος3,στονΔήμοΑθηναίων,φερόμενης ιδιοκτησίαςκ.ΙωάννηΒούλγαρηκαι φερόμενηςμισθώτριαςκ.Ειρήνης Τσουρούτα.
16. Έγκρισηήμημελέτηςα)διαμόρφωσηςπεριβάλλονταχώρουμεφύτευση,β) κατασκευήςξερολιθιάςγια τησυγκράτησητωνπρανώνκαι γ)διαμόρφωσης
4
βοηθητικήςδιαδρομής-μονοπατιούσεαγροτεμάχιοστηθέσηΆγιος Δημήτριος–ΑυλάκιστοΔήμοΣπετσώνφερόμενηςιδιοκτησίαςκ. ΚωνσταντίνουΜαρτίνου.
17. Έγκρισηήμηαιτήματοςγιατηνκατασκευή πέργκολας,σετμήμαδώματος αποκλειστικήςχρήσηςπουανήκειστοδιαμέρισμαΔ2τετάρτουορόφου, φερόμενηςιδιοκτησίαςκαςΛίναςΜπακουρή,τουκτηρίουπουβρίσκεται στην οδόΚώσταΤσικλητήρα 9στοΔήμοΑθηναίων.
18. Έγκρισηήμηεκτέλεσηςεργασιώνγιατηνκατασκευήπεριτοίχισηςεπίκενού οικοπέδουφερόμενηςιδιοκτησίαςκ.ΔέσποιναςΓκλέκα,πουβρίσκεταιεντός σχεδίουτουοικισμούτουΠόρουΤροιζηνίας(Ο.Τ.377).
ΕΘΝΙΚΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 19. ΑίτημαχορήγησηςάδειαςμελέτηςαδημοσίευτωναρχαίωντουΕθνικού ΑρχαιολογικούΜουσείου,ταοποίαπροέρχονταιαπότιςανασκαφέςτουCharles WaldsteinκαιτηςΑμερικανικήςΣχολήςΚλασικώνΣπουδώνΑθηνώνστην Ερέτρια,στονπανεπιστημιακόκαθηγητήκ.Stefan Schmid, μέλοςτηςΕλβετικής ΑρχαιολογικήςΣχολής. 20. Έγκρισηήμηαιτήματοςτηςδρ.ΆνναςΑλεξανδροπούλουγια άδειαμελέτης, φωτογράφησηςκαιδημοσίευσης τεσσάρων(4)ελληνιστικώναγγείωνπου φυλάσσονταιστοΕΑΜ. 21. ΑίτησητηςαρχαιολόγουΔήμητραςΟικονόμουπουαφοράσεάδειαμελέτης αρχαιολογικούυλικούπουφυλάσσεταιστοΕθνικόΑρχαιολογικόΜουσείο.
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΚΑΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ 22. ΑίτηματωναρχαιολόγωντουΒΧΜ Δρωνκ.κ.Ι.ΘεοχάρηκαιΕ.Μανωλέσου μελέτης,χρήσηςυφιστάμενωναρχειακώνφωτογραφιώνκαι φωτογράφισης αγγείωνκαι τμημάτωναγγείωντηςσυλλογήςκεραμικήςτουΒΧΜ.
5
ΠΙΝΑΚΑΣΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤAKTIKAMEΛH ΕυθυμίαΓκαράνη ΠάρεδροςΝ.Σ.Κ.,στοΓ.Ν.Σ.τουΥΠΠΟΑ Στέλλα Χρυσουλάκη Αρχαιολόγος,ΠροϊσταμένητηςΕΦΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚΑΙΝΗΣΩΝ ΕλένηΜπάνου Αρχαιολόγος,ΠροϊσταμένητηςΕΦΑΠΟΛΗΣΑΘΗΝΩΝ ΑναστασίαΛαζαρίδου Αρχαιολόγος,ΠροϊσταμένητηςΔΜΕΕΠ ΣταύροςΤσάβαλος Μηχανικός,Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Α.Α.Σ.Ε.Κ. ΜαρίαΜερτζάνη Συντηρήτρια,ΠροϊσταμένητηςΔΣΑΝΜ ΔήμητραΜατσούκα Μηχανικός,Δ/νσηΑρχ/κήςΟικ.Κανονισμώνκαι ΑδειοδοτήσεωντουΥΠΕΝ ΓεώργιοςΣταϊνχάουερ ΕπίτιμοςΔιευθυντήςΑρχαιοτήτων ΠαναγιώτηςΤουρνικιώτης ΚαθηγητήςΑρχιτεκτονικής, Ε.Μ.Π. ΠάνοςΒαλαβάνης Καθηγητής ΚλασικήςΑρχαιολογίας,ΕΚΠΑ ΧρήστοςΦωτίδης ΔημοτικόςΣύμβουλοςΛυκόβρυσης-Πεύκης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΜΕΛΗ
ΜαρίαΠαπίδα ΠάρεδροςΝ.Σ.Κ.στοΓ.Ν.Σ.τουΥΠΠΟΑ Χριστίνα Μερκούρη Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Δυτικής Αττικής ΑργυρώΚαραμπερίδη Αρχαιολόγος,ΠροϊσταμένηΤΒΜΑΜτηςΕΦΑ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕλένηΑνδρίκου, Αρχαιολόγος,ΠροϊσταμένητηςΕΦΑΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ. Παναγιώτης Κωσταλούπης Συντηρητής, Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης ΈργωνΣυντήρησηςστηΔΣΑΝΜ ΕλένηΟικονομοπούλου ΜηχανικόςτηςΥ.Ν.Μ.Τ.Ε.Α.Α.Σ.Ε.Κ. ΔήμητραΑγοροπούλου Μηχανικός,Δ/νσηΑρχ/κήςΟικ.Κανονισμώνκαι Αδειοδοτήσεων,τουΥΠΕΝ ΑικατερίνηΚυπαρίσση-Αποστολίκα ΕπίτιμηΔιευθύντριαΑρχαιοτήτων ΣοφίαΑυγερινού-Κολώνια ΚαθηγήτριαΑρχιτεκτονικήςΕΜΠ ΓιάννηςΠαπαδάτος ΕπίκουροςΚαθηγητήςΠροϊστορικήςΑρχ/γίαςΕΚΠΑ ΑντώνιοςΤσελέντας ΑντιδήμαρχοςΠολιτισμούΛυκόβρυσης-Πεύκης
6
Εισηγητές: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής – Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων – Υ.Ν.Μ.Τ.Ε Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων – E.A.M. – Βυζαντινό κ