Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση – Τρίτη 12-05-2020, ώρα 9:00

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 253/12-05-2020, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
 3.  Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 345240 / 29195 / 27626 / 21788 / 31-08-2017 Υ.Α., περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 392881 / 32522 / 30822 / 24353 / 29-09-2017 Υ.Α., την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 25150/ 2198 / 2122 / 1648/ 19-01-2018 Υ.Α., την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 507295/ 35407/ 30169/ 9168/ 12-10-2018 Υ.Α. και την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /518680/39971/38996/13247/18-11-2019.

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 12 η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Βασίλη Λιάκου για χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 399.90 KW στη θέση «Παλιούρι» της Τ.Κ. Θεόπετρας, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων.
  2. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Τρικκαίων για το έργο: «Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων» στο Δήμο Τρικκαίων, Ν. Τρικάλων.
  3. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Γεώργιου Δημήτραινα για το έργο: «Νέα διώροφη κατοικία με υπόσκαφη αποθήκη και περίφραξη» εντός ορίων οικισμού Βυζίτσας, Δ. Ν. Πηλίου.
  4. Έγκριση ή μη του αιτήματος των κ.κ. Μαρμαγκιόλη Κατερίνας- Λυδίας και Κων/νου Μαρμαγκιόλη για την κατασκευή βραχόκηπου σε οικόπεδο στον οικισμό Αργυρέικα, Δ. Νοτίου Πηλίου.
  5. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Ηλία Βλαχάκη για το έργο: «Ένταξη στις διατάξεις του Ν.4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών σε υφιστάμενο κτίσμα και προσθήκη νέου βοηθητικού κτίσματος και κολυμβητικής δεξαμενής» σε ακίνητο εντός ορίων οικισμού Τσαγκαράδας, Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου.
  6. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Παναγιώτη Δαδάνη για την ένταξη στις διατάξεις του Ν.4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών σε υφιστάμενο κτίσμα, στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Όμπιλιτς (έναντι εργοστασίου ΕΨΑ), στην Αγριά, Δ. Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας.
  7. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Καραΐσκου Χρυσούλας για εγκατάσταση Φ/Β πάρκου στο αγροτεμάχιο 58 αναδασμού Δασοχωρίου 1968 της Τ.Κ. Δασοχωρίου, του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας.
  8. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κατσιαβριά Γεωργίου για εγκατάσταση Φ/Β πάρκου στο αγροτεμάχιο 59 αναδασμού Δασοχωρίου 1968 της Τ.Κ. Δασοχωρίου, του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας.
  9. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Κατσιαβριά Ευθαλίας για εγκατάσταση Φ/Β πάρκου στο αγροτεμάχιο 631 αναδασμού Αμπέλου 2004 της Τ.Κ. Αμπέλου, του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας.
  10. Έγκριση ή μη του αιτήματος του  κ. Ψαχούλα Ορέστη για εγκατάσταση Φ/Β πάρκου στο αγροτεμάχιο 14α αναδασμού Μασχολουρίου 1969 της Τ.Κ. Μασχολουρίου, του Δήμου Σοφάδων, ΠΕ Καρδίτσας.
  11. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Άγγελου Γκοτσίνα, υποψήφιου διδάκτορα ζωοαρχαιολογίας, για άδεια μελέτης και δημοσίευσης ζωοαρχαιολογικού υλικού από ανασκαφικές  έρευνες της ΕΦΑ Καρδίτσας.
  12. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Χριστοπούλου Κυριακής για την επικαιροποίηση θετικής γνωμοδότησης του ΥΠ.ΠΟ.Α. καθώς και την έγκριση τροποποίησης ως προς το εμβαδό κάλυψης του έργου «Βιοτεχνικό κτίριο διαλογής και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων» στα με αριθ. 548, 549 και 550 ενοποιημένα αγροτεμάχια (αναδασμός Τ.Κ. Προαστίου έτους 1966) – συγκεκριμένα στο 548 – φερόμενης ιδιοκτησίας της, που βρίσκονται εντός της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Προαστίου, Δ.Ε. Σελλάνων του Δήμου Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας.
  13. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας Voltalia Greece Α.Ε. για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού, ισχύος 120MW, της εταιρείας Voltalia Greece Α.Ε. στη θέση «Αλεπότρυπες» της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Κέδρου, Δ.Ε. Μενελαΐδας και στις θέσεις «Κοκκινόβραχος», «Γελαδαριά» και «Γαλάζια Σάρα» της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Ανάβρας, Δ.Ε. Ταμασίου, του Δήμου Σοφάδων Π.Ε. Καρδίτσας.
  14. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Ενεργειακή Κοινότητα Ολύμπου» δια του  κ. Νικολάου Λάππα, νόμιμου εκπροσώπου της για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,64 kWp., σε εκμισθωμένο αγροτεμάχιο έκτασης 23.010,67 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Λώλου, στη θέση «Άγιος Νικόλαος» της Τ.Κ. Δήμητρας του Δήμου Αγιάς Π.Ε. Λάρισας.
  15. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Δημητρίου Ριζούλη για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 399,97 kw, σε μισθωμένο αγροτεμάχιο, έκτασης 10056.835 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Κυριαζή Κυριακής που βρίσκεται στη θέση Τηλέγραφος Γερακαρίου του Δήμου Αγιάς Π.Ε. Λάρισας.
  16. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας SOLAR PARK I.K.E., για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 399,60 kw, σε αγροτεμάχιο, έκτασης 5019,96 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μπαντή Γεωργίου, που βρίσκεται στη θέση «Μπακουμαγούλες» της Τ.Κ. Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ Π.Ε. Λάρισας.
  17. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Λαμπρινής Ζάχου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,75 kw, σε αγροτεμάχιο, έκτασης 35.593,00 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στη θέση «Μαγούλα» της ΤΚ Μέλισσας του Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας.
  18. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΓΑΙΑ POWER MIKE δια του κ. Ιωάννη Νικολάου, νόμιμου εκπροσώπου της, για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,50 kw, σε όμορα αγροτεμάχια, συνολικής έκτασης 9150,00 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας των κ. Κων/νου Νανούλη του Ηρακλή και κ. Κων/νου Νανούλη του Αντωνίου, που βρίσκονται στη θέση «Καρτάλια» της ΤΚ Χάλκης του Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας.
  19. Έγκριση ή μη του αιτήματος του  κ. Γκαρντάνου Ιωάννη για κατασκευή κτηνοτροφικής μονάδας, στη θέση «Κουρί», Δ.Ε. Γόννων, Δ. Τεμπών,  Π.Ε. Λάρισας.
  20. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΑΕ» για κατασκευή βιοτεχνίας τυροκομικών προϊόντων στη θέση «Βακούφ Μαγούλα» στο 5ο χλμ. Τυρνάβου- Λάρισας, της Π. Ε. Λάρισας.
  21. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας CONSORTIUM SOLAR POWER SYSTEMS SA για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 40 MWp, σε μισθωμένο  αγροτεμάχιο, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Σακκά Στ., Σακκά Σ. & Σακκά Κων/νου, στη θέση «Πλατανάκος-Σφάκα Κολοβή» της Τ.Κ. Βρυσιών, του Δήμου Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας.
  22. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Αθανάσιου Κεραμόπουλου  για την εγκατάσταση Φ/Β συστήματος, ισχύος 55 kW, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του, εμβαδού 15.700,00 τ.μ., στη Τ.Κ. Ελευθερών, Δ.Ε. Κοιλάδας,  Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας.
  23. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας TOP SOLAR Μ.Ι.Κ.Ε. για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 499,95 kWp, σε όμορα αγροτεμάχια συνολικού εμβαδού 10.005,00 τ.μ., στη θέση Τηλέγραφος της κτηματικής περιφέρειας Ραχούλας Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας.
  24. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Δημ. Σκρέτα για εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,80 KW σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του στη θέση «Κάμπος», στην Τ.Κ. Πυθίου του Δήμου Ελασσόνας της  Π.Ε. Λάρισας.
  25.  Διενέργεια δοκιμαστικών τομών σε μισθωμένο αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΝΕΜΑ ΗΛΙΑΚΗ ΣΥΝ.ΠΕ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ στη θέση «Μοναχό Αμπέλι», στην Τ.Κ. Συκέας του Δήμου Ελασσόνας της  Π.Ε. Λάρισας.
  26. Έγκριση ή μη του αιτήματος των κκ. Α. Σπυρίδη, Π. Εκμεκτζόγλου, Α. Μαυρομιχάλη, Α. Σκούρτη, Β. Γεμιστού, Ι. Τζαουδάκη για χορήγηση άδειας προσθήκης κατ’ έκταση σε υφιστάμενο κτίριο σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας τους στη θέση «Αγία Σωτήρα» Σπαρμού στην Τ.Κ. Φλάμπουρου του Δήμου Ελασσόνας της  Π.Ε. Λάρισας.
  27. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Χρήστου Φλούλη για τη λειτουργία υφιστάμενης σταυλικής εγκατάστασης στη θέση «Παζαροτόπι» Τ.Κ. Κλοκοτού, Δ. Φαρκαδόνας, Π. Ε. Τρικάλων.
  28. Έγκριση ή μη του αιτήματος των κ.κ. Γαρυφαλλιάς Μ. Φραγκογιώργη, Χρήστου Χαρίτου, Ευάγγελου Φραγκογιώργη, Σπυριδούλας Σ. Φραγκογιώργη –  συνιδιοκτήτων αγροτεμαχίου στη θέση Παράδεισος ή Ράμνος- και του  εκμισθωτή του εν λόγω αγροτεμαχίου, κ. Κωνσταντίνου Κυλεριώτη για την έγκριση της μελέτης «Νέο Camping, κατασκευή εγκαταστάσεων, ισόγειων κτισμάτων και αλλαγή χρήσης υφιστάμενου κτίσματος αποθήκης σε κτίσμα υπηρεσιών του νέου Camping», σε αγροτεμάχιο στη θέση Παράδεισος ή Ράμνος Αφήσσου, του Δήμου Νοτίου Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας.
  29.  Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Χρήστου Καλούτσα για την χορήγηση άδειας ανέγερσης αποθήκης χονδρεμπορίου με διώροφο χώρο γραφείων σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας κ.κ. Χρήστου Καλούτσα και Νικολάου Καλοβιδούρη, στη  θέση «Καβουρίδες», εντός Ζ.Ο.Ε. 3γ, στο  4ο χλμ Ε.Ο. Βόλου- Λάρισας, Δ.Ε. Νέας Ιωνίας Δήμου Βόλου Π.Ε. Μαγνησίας.
  30. Έγκριση ή μη αιτήματος της «ΑΓΡΕΝ ΙΚΕ» για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης θερμοκηπίου με ΣΗΘΥΑ σε μισθωμένο αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας «ΣΤΡΟΥΛΙΑ ΙΚΕ», στη θέση « Νταλούκα» Δ.Δ. Μικροθηβών του Δήμου Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας.
  31. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Τιμπλαλέξη Δημητρίου για χορήγηση άδειας εγκατάστασης οινοποιείου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του, στη θέση «Ντανάλη Ράχη», εκτός ορίων οικισμού Δ. Δ. Μικροθηβών  Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας.
  32. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Ελένης Αναστασίου για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 499,87 kW, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της, στη θέση «Τρίφτης» της κτηματικής περιφέρειας Τ.Ε. Δρυμώνα, της Δ.Ε. Σούρπης, του Δήμου Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας
  33. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κωνσταντίνου Αναστασίου για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 499,80 kW, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του, στη θέση «Γούβες» της κτηματικής περιφέρειας Τ.Ε. Δρυμώνα, της Δ.Ε. Σούρπης, του Δήμου Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας
  34. Έγκριση ή μη του αιτήματος της «VIGLA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 499,95kW, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας κ. Γεωργίας Σαμαρά, στη θέση «Χαΐρια» της κτηματικής περιφέρειας Τ.Ε. Πλατάνου, του Δήμου Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας.
  35.  Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εταιρείας «ΠΛΑΝΕΤ ΠΡΟΤΕΚΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 499,95kW, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας κ. Γεωργίου Δήμου, στη θέση «Παλιούρια Κονταρόλακκα» της κτηματικής περιφέρειας Τ.Ε. Πλατάνου, του Δήμου Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας.
  36. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Αν. Χ. Αντωνάρα για  άδεια μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης των γυάλινων ευρημάτων του ναυαγίου της Πελαγοννήσου του Δ. Αλοννήσου Π.Ε. Μαγνησίας.
  37. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ι. Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Αγίου Βλασίου Π.Ε. Μαγνησίας για χορήγηση αδείας αντικατάστασης του πρόναου του καθολικού της μονής με παραδοσιακού τύπου πηλιορείτικο ξύλινο χαγιάτι.
  38. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου για το έργο: «Μελέτη επισκευής Λιμένος Αγνώντα Σκοπέλου».
  39. Έγκριση ή μη της αίτησης της ΚΑΜΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 399,96 KW στη θέση «ΣΤΕΦΑΝΑΡΙΑ», στην Τ.Κ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας, της  Π.Ε. Λάρισας.

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου  να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

 

                                                                                     Η Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                                             Ανδριανή Κατσαρού

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

   1. κ. Νεκταρία Αλεξίου (Γραμματέας Τ.Σ.Μ.Θ., Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας)

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

    1. Κατσαρού Ανδριανή

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ

Μαυρίδου Ζωή

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

     2. Μαντζανά Κρυστάλλω

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Σδρόλια Σταυρούλα

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Λάρισας

     3. Μπάτζιου Ανθή

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Νικολάου Ελισάβετ

Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

     4. Βαϊοπούλου Μαρία

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Τουφεξής Γεώργιος

Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

5. Γεωργίου Κερασία

Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

Καραγκούνης Δημήτριος

Προϊστάμενος Τμήματος Αρχαιολογικών

Έργων και Μελετών, Εφορεία

Αρχαιοτήτων Λάρισας

6. Μητσάτσικας Μαργαρίτης

Προϊστάμενος Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Τούλη Βασιλική

Προϊσταμένη Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

7. Χριστοδουλάτο Κων/νο

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Παπαχατζή Άννα

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

8. Μαζαράκης-Αινιάν Αλέξανδρος

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τουρναβίτου Ιφιγένεια

Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

9. Ιντζεσίλογλου Αργυρώ

Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων

Χατζηαγγελάκης Λεωνίδας

Επίτιμος Διευθυντής Αρχαιοτήτων

10. Κολώνας Βασίλειος

Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βαραλής Ιωάννης

Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

11. Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος Λάρισας

Αγγέλη Βασίλειο

Δημοτικός Σύμβουλος Φαρκαδόνας