Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση – Πέμπτη 26-11-2020 ώρα 9:30

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 257/26-11-2020, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
  1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
  1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
  2. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /  525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020 και ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 631666/62070 / 45240 /42475 / 16213/11-11-2020 Υ.Α.,  ορίστηκαν με τριετή θητεία τα ακόλουθα μέλη:

 

 

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 26 η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 

 

 

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1.    Έγκριση ή μη του αιτήματος του Πατσή Ευαγγέλου του Γεωργίου για την ανέγερση προσθήκης κατ’ έκταση αποθήκης σε υφιστάμενη ισόγεια οικοδομή, την κατασκευή στέγης και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του, εντός ορίου του οικισμού «Πάνορμος» του Δήμου Σκοπέλου.

2.    Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Βόλου για την υλοποίηση του Έργου του Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου με τίτλο: Επέκταση δημοτικού φωτισμού Τ.Κ. Λουτρακίου στη θέση «Κατακαλού», στο Λουτράκι Γλώσσας του Δήμου Σκοπέλου.

3.    Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Καράτζη Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία» για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού συνολικής ισχύος 19,99976 MWp, σε αγροτεμάχια συνολικού εμβαδού 203.945,60 τ.μ. στη θέση «KL24-Καστράκι I», Δ.Δ. Αλμυρού, του Δήμου

4.    Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Καράτζη Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία» για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού συνολικής ισχύος 19,99976 MWp, σε αγροτεμάχια συνολικού εμβαδού 206.977,75 τ.μ. στη θέση «KL25-Καστράκι II», Δ.Δ. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας.

5.    Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Καράτζη Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία» για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού συνολικής ισχύος 19,99976 MWp, σε αγροτεμάχια συνολικού εμβαδού 189.671,55 τ.μ. στη θέση «KL26-Καστράκι III», Δ.Δ. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας

6.     Επανυποβολή αιτήματος της Mocanu Christian για τη χορήγηση ή μη αδείας ανέγερσης διώροφης εξοχικής κατοικίας εντός σχεδίου οικισμού στη θέση «Μούσγες» Προμυρίου Δ.Ε. Σηπιάδος Δ. Νοτίου Πηλίου Π.Ε. Μαγνησίας.

7.     Έγκριση ή μη του αιτήματος της Μ. Ραφτοπούλου, αρχαιολόγου ΙΔΑΧ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας για άδεια μελέτης, σχεδίασης, φωτογράφησης και δημοσίευσης αδημοσίευτων ευρημάτων που σχετίζονται με οικιακές τελετουργίες και ήρθαν στο φως κατά την ανασκαφική έρευνα της «Οικίας της Μπανιέρας», στην ελληνιστική πόλη της Άλου Αλμυρού Μαγνησίας.

  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

8.    Έγκριση ή μη του αιτήματος της Μαγδαληνής Τσιάρα, που αφορά στην εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού ισχύος 499,66 ΚW στο αγροτεμάχιο με αριθ. 69 στην Τ.Κ. Φύλλου, Δ.Ε. Φύλλου του Δήμου Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας.

9.     Έγκριση ή μη του αιτήματος του Νικολάου Ράπτη, που αφορά στην εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού ισχύος 499,66 ΚW στο αγροτεμάχιο με αριθ. 31 στην Τ.Κ. Λεύκης, Δ.Ε. Φύλλου του Δήμου Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας.

10.  Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας Ενεργειακής Κοινότητας ΗΛΕΚ-ΤΡΙΚΚΗ ΣΥΝ.ΠΕ. για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 1000KWp στο αγροτεμάχιο με αρ. 353 της Τ.Κ. Ζαϊμίου, του Δήμου Καρδίτσας, ΠΕ Καρδίτσας.

11 .Έγκριση ή μη του αιτήματος του Πλατώνη Χρήστου του Κωνσταντίνου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,950 kW στο αγροτεμάχιο 670 (αναδ. Πύργος Κιερίου 1968) της Τ.Κ. Πύργου Κιερίου, Δ.Ε. Άρνης, του Δήμου Σοφάδων, ΠΕ Καρδίτσας.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

12. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Αθανασίου Τζάνη για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,50 kWp σε αγροτεμάχιο στην θέση «Χούνες» της Τ.Κ. Πετροπόρου, Δ. Φαρκαδόνος, Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

13.  Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δημητρίου Τζάνη για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,50 kWp σε αγροτεμάχιο στην θέση «Χούνες» της Τ.Κ. Πετροπόρου, Δ. Φαρκαδόνος, Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

14.Έγκριση ή μη του αιτήματος για την μελέτη: «Αποτύπωση παθολογίας και πρόταση αποκατάστασης των τρούλων και τρουλίσκων του Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού Δολιανών Κρανιάς Ασπροποτάμου», Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων.

15. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων για το έργο: «Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης Ιερού Ναού Παναγίας της Ιεράς Μονής Λιμποχώβου Παναγίας Δ. Μετεώρων» Π.Ε. Τρικάλων.

16, Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Δημιουργία-Κατασκευή Ε.Ε.» για το έργο: «Τετραώροφη οικοδομή σε πιλοτή, με φυτεμένο δώμα με πισίνα και περιτοίχιση» φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας «Δημιουργία-Κατασκευή Ε.Ε.», επί των οδών Ματαραγκιώτου 48-50 και Κ. Παλαμά (Ο.Τ.351), Δ. Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων.

17.Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δ. Καραθάνου για το έργο: «Διαμόρφωση εδάφους και κατασκευή πέργκολας» σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δ. Καραθάνου, στη συνοικία Βαρούσι, Δ. Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων».                      

    ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

18 Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε» για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 1.995 MW, στα αγροτεμάχια με αρ. 380, 381 και 382 (αναδασμού 1994), συνολικής έκτασης 50. 160,00 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας των Λάγγουρα Βασιλικής, Λάγγουρα Αναστασίας και Λάγγουρα Γεωργίας που βρίσκονται στη θέση «ΖΑΠΠΕΙΟ 2 (2_5)» της ΤΚ Ζαππείου του Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας

19. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε» για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 3.99 MW, στα αγροτεμάχια με αρ. 290 και 291 (αναδασμού 1994), συνολικής έκτασης 88. 430,00 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας των Προσμίτη Αθανασίου και Νένου Ελένης που βρίσκονται στη θέση «ΖΑΠΠΕΙΟ 2 (2_4)» της ΤΚ Ζαππείου του Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας.

20.Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας  «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε» για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 2.497 MW, στο αγροτεμάχιο με αρ. 875 (αναδασμού 1994), συνολικής έκτασης 53.001,00 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας του Κουκουλιού Βασιλείου που βρίσκεται στη θέση «ΖΑΠΠΕΙΟ 2 (2_6)» της ΤΚ Ζαππείου του Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας.

21. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Κουτσογιάννη Ζήση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 99,99 KW, στην Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ του Δήμου Ελασσόνας της  Π.Ε. Λάρισας.

22. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Κωσταφάκα Θωμά, για  την ανέγερση νέας γεωργοκτηνοτροφικής αποθήκης με δύο σιλό στη θέση «Αρμαγάνι» της κτηματικής περιφέρειας Ασπροχώματος -Λόφου του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας.

23.Έγκριση ή μη του αιτήματος του Γεωργίου Παπαγεωργίου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 399,60kW σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του (αρ. τεμ. 78) στον οικισμό του Καστρίου του Δήμου Αγιάς της  Π.Ε. Λάρισας.

24. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Αντιγόνης Αλατά  για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 499,20 kWp, στο αγροτεμάχιο 79, στη θέση Μαυρόι αναδασμού Δασοχωρίου έτους 1972, Δ.Κ. Φαλάνης,  Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας.

25. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Κωστή Νικολάου για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού στη θέση «Παληγέφυρο» του  Δ.Ε. Γόννων, του Δήμου Τεμπών,  της Π. Ε. Λάρισας.

26. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Παπαγεωργίου Γρηγορίου για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού στη θέση «Μαγούλα Παναγιάς» του  Δ.Ε. Γόννων, του Δήμου Τεμπών,  της Π. Ε. Λάρισας.

27. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΣΠΑΝΟΣ Κ. – ΚΟΥΤΙΝΑΣ Χ. Ο.Ε.»  για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 399,77 ΚW, στη θέση «Καβούκι» (ή Κοκκινόγια), στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Ροδιάς, του Δήμου Τυρνάβου της  Π.Ε. Λάρισας.

28.Έγκριση ή μη του αιτήματος του Κοροβέση Σταύρου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 30 ΜW, στη θέση «Καραντιμερλέρ»,  στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Ροδιάς, του Δήμου Τυρνάβου της  Π.Ε. Λάρισας.

29. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Τζιώλα Κωνσταντίνου για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού στη θέση «Μνήματα» του  Δ.Ε. Γόννων, του Δήμου Τεμπών,  της Π. Ε. Λάρισας.

30.Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΟΣ» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,62 ΚWp, στη θέση «Γούρνα», περιοχή ΒΙ.ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, στο 16Ο χλμ. Ε.Ο. Λαρίσης- Θεσσαλονίκης, στο Δ.Δ. Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών της  Π.Ε. Λάρισας.

31. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Δρ. Δ. Χονδρού για  μελέτη, φωτογράφιση, σχεδίαση και δημοσίευση των λίθινων τριπτών αντικειμένων από τους νεολιθικούς οικισμούς Ραχμάνι και Χάλκη.

32. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Κων/νου Χονδρού για τη μελέτη, φωτογράφιση, σχεδίαση και δημοσίευση των λίθινων τριπτών αντικειμένων από τους νεολιθικούς οικισμούς Ραχμάνι και Μάνδρα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 33. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Μπριασούλη Βασιλείου για το έργο: «Αποκατάσταση Παλαιάς Λιθόκτιστης Διώροφης Οικοδομής», εντός ορίων οικισμού Ανήλιου του Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου, της ΠΕ Μαγνησίας.

34.Έγκριση ή μη του αιτήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας για το έργο: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 750kW στο ρέμα Κρυόβρυση, Τ.Κ. Πύρρας, Δ. Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων».

35 Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δ. Καραθάνου για το έργο της διαμόρφωσης εδάφους και κατασκευής πέργκολας σε οικόπεδο έκτασης 209.40 m2, φερόμενης ιδιοκτησίας Δημητρίου Καραθάνου, στο Βαρούσι Τρικάλων.

 

 

 

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

 

                                                                                 Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                                          Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.