Υπουργείο Πολιτισμού

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κρήτης

  1. Τί είναι τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων;

Τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021), είναι επιστημονικά γνωμοδοτικά όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που γνωμοδοτούν για όλα σχεδόν τα θέματα που αφορούν σε μνημεία, χώρους και τόπους της Περιφέρειάς τους.

  1. Κάθε πότε συνεδριάζουν τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων;

Σύμφωνα με την παράγραφο 10α του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14-10-2020 Υ. Α. «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 4612/Β/19-10-2020), τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα, είτε με φυσική παρουσία των μελών του είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

  1. Με ποιό κριτήριο αναγράφεται κάποιο θέμα στην Ημερήσια Διάταξη;

Η συζήτηση των θεμάτων γίνεται με βάση την Ημερήσια Διάταξη, η οποία συντάσσεται από τον/την Γραμματέα του Συμβουλίου, υπογράφεται από τον/την Πρόεδρο του Συμβουλίου και δημοσιοποιείται, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης. Η επιλογή των θεμάτων εξαρτάται από τη σειρά που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις, με βάση την πληρότητα των σχετικών φακέλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14-10-2020 Υ. Α. «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 4612/Β/19-10-2020).

  1. Υπάρχει η δυνατότητα «επίσπευσης» του θέματος που με αφορά;

Για τις περιπτώσεις θεμάτων με «αιτιολογημένα επείγοντα χαρακτήρα», όπως και για τα «θέματα που αφορούν σε μεγάλα δημόσια έργα ή ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα», η παράγραφος 4 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14-10-2020 Υ. Α. «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 4612/Β/19-10-2020) προβλέπει αυτά να εξετάζονται εκτός Ημερησίας Διατάξεως, «εφόσον παρίστανται τα τέσσερα πέμπτα (4/5) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών και συμφωνούν προς τούτο και με την προϋπόθεση ότι ο σχετικός φάκελος έχει κατατεθεί πλήρης στη Γραμματεία του Συμβουλίου».

  1. Υπάρχει η δυνατότητα να παρασταθώ κατά την εξέταση της υπόθεσης που με αφορά;

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14-10-2020 Υ. Α. «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 4612/Β/19-10-2020), πρόσωπα των οποίων οι υποθέσεις άγονται ενώπιον του Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να παρίστανται μαζί με ή διά δικηγόρου και να χρησιμοποιούν τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών ή των εισηγητών, εφόσον προηγουμένως έχουν υποβάλει αίτημα παράστασης στη Γραμματεία του Συμβουλίου.

  1. Υπάρχει η δυνατότητα να μου χορηγηθούν αντίγραφα του πρακτικού ή της γνωμοδότησης της υπόθεσης που με αφορά;

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14-10-2020 Υ. Α. «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 4612/Β/19-10-2020), αντίγραφα των πρακτικών και των γνωμοδοτήσεων χορηγούνται αποκλειστικά μέσω της Γραμματείας του Συμβουλίου, μετά από έγκριση του/της Προέδρου και οπωσδήποτε μετά την έκδοση της επακολουθούσης εκτελεστής διοικητικής πράξης, κατόπιν υποβολής αιτήματος εκ μέρους των ενδιαφερομένων, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) και της σχετικής νομολογίας. Άλλα στοιχεία του σχετικού φακέλου της υπόθεσης είναι δυνατόν να χορηγούνται, κατόπιν αίτησης, αποκλειστικά από την αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία.

web counter