ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΟΡΘ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού