ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Τ.Σ.Μ.Σ.Ε. 24/01/2022 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού