Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Τ.Σ.Μ.Σ.Ε. 24/01/2022

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΣΜΣΕ 24.01.2022