ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΔΕΥΤΕΡΑ 23-05-2022, ώρα 09:00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΔΕΥΤΕΡΑ 23-05-2022, ώρα 09:00

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021).
 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
 3. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /  525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020 και ΥΠ.ΠΟ.Α / 568725/24-11-2021 Υ.Α.

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 23 η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Τρικκαίων για το έργο: «Ανάπλαση Παλαιάς Πόλης Τρικάλων (Βαρούσι) και μετατροπή οικίας Τζάνα σε χώρο δημιουργικής έκφρασης και βιωματικής ανάπτυξης».
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Τρικκαίων για το έργο: «Ανάπλαση Κοινόχρηστου χώρου Ι. Ν. Αγ. Επίσκεψης στην Πόλη των Τρικάλων».
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Καρδίτσας μελέτης για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» – «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ».
 4. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Βόλου για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΛΟΥ».
 5. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Νοτίου Πηλίου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΥΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ»
 6. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Σουλτάνας Κασιμίδου για το έργο της αποκατάστασης και επανάχρησης της πρώην οικίας Φάππα, νυν φερόμενης ιδιοκτησίας της, στον οικισμό του Λαύκου, Δήμου Νοτίου Πηλίου.
 7. Έγκριση ή μη του αιτήματος των Π. Βαλασσά και Α. Στεργίου για το έργο: «Καθ’ επέκταση και καθ’ ύψος προσθήκη σε παλαιά διώροφη οικία και νέα ισόγεια αποθήκη» φερόμενης ιδιοκτησίας τους στη θέση Αγία Παρασκευή εντός οικισμού Ζαγοράς Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου.
 8. Έγκριση ή μη του αιτήματος της ΥΔΟΜ Δήμου Βόλου για κατεδάφιση του κατά το άρθρο 7 του Π.Δ 13/22.4.1929 Eπικινδύνως Eτοιμορρόπου λιθόκτιστου κτίσματος, φερόμενης ιδιοκτησίας Δημητρίου Σκαρλάτου και Δημητρίου Βούλγαρη, στη Ζαγορά του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, ΠΕ Μαγνησίας.
 9. Έγκριση ή μη του αιτήματος της ΥΔΟΜ Δήμου Βόλου για κατεδάφιση του κατά το άρθρο 7 του Π.Δ. 13/22.4.1929 Επικινδύνως Ετοιμορρόπου ορόφου του λιθόκτιστου κτίσματος, φερόμενης ιδιοκτησίας Παναγιώτη και Δημητρίου Παναγιωτόπουλου, στη Ζαγορά του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, ΠΕ Μαγνησίας.
 10. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφα Καρδίτσας που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση χημικών τουαλετών στον εξωτερικό χώρο του Βυζαντινού Κάστρου Φαναρίου, Δήμου Μουζακίου, Π.Ε. Καρδίτσας.
 11. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Τσιτσιμπή Κωνσταντίνου για άδεια κατοχής/κυριότητας ενός πίθου.
 12. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφα Τρικάλων για την πρόταση διάλυσης και μερικής απόσπασης αρχαιολογικών καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Προστασία και ανάδειξη των διαχρονικών αρχαιοτήτων της πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας».
 13. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Μαργαρίτη Μητσάτσικα, συντηρητή, για χορήγηση άδειας δημοσίευσης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας με θέμα τον τοιχογραφικό διάκοσμο του βυζαντινού ναού Αγ. Νικολάου Κρήνης.
 14. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφα Τρικάλων για το έργο «Ανάπλαση Κοινόχρηστου χώρου Ι.Ν. Αγ. Επίσκεψης στην πόλη των Τρικάλων».
 15. Έγκριση ή μη του αιτήματος  του Δήμου Τρικκαίων για το έργο «Ανάπλαση Παλαιάς Πόλης Τρικάλων (Βαρούσι) και μετατροπή της οικίας Τζάνα σε χώρο δημιουργικής έκφρασης και βιωματικής ανάπτυξης».
 16. Έγκριση ή μη του αιτήματος της  Εφα Τρικάλων για το έργο: Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ψύξης / θέρμανσης και πυρασφάλειας στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Οξύνειας, στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Οξύνειας, Δ. Μετεώρων, Π.Ε Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας».
 17. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφα Τρικάλων για το έργο: Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ψύξης/θέρμανσης και πυρασφάλειας στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Κρήνης Π.Ε. Τρικάλων στο πλαίσιο του υποέργου: «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ι.Ν Αγίου Νικολάου Κρήνης, Τ.Κ. Κρήνης, Π.Ε Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας».
 18. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφα Τρικάλων για το έργο: Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ψύξης / θέρμανσης και πυρασφάλειας στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αχλαδοχωρίου στο πλαίσιο του υποέργου: «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου, Δ.Δ. Αχλαδοχωρίου Π.Ε Τρικάλων».
 19. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφα Τρικάλων για το έργο: Στατική μελέτη για την καθαίρεση των πεσσών και τη συναπαιτούμενη ενίσχυση της υπερκείμενης θολοδομίας στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Οξύνειας, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων.
 20. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ελένης Φρούσσου για άδεια μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης και δημοσίευσης αδημοσίευτου αρχαιολογικού υλικού, το οποίο προέρχεται από την ανασκαφική έρευνα στην αρχαία Πρόερνα (Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας, ΠΕ Φθιώτιδας).
 21. Έγκριση ή μη του αιτήματος των Ιωάννας Μαμαλούδη και Μαριάνθης Ραφτοπούλου για άδεια μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αδημοσίευτου αρχαίου αντικειμένου.
 22. Έγκριση ή μη του αιτήματος των Ευαγγελίας Σκαφιδά και Αρτέμιδος Καρναβά για άδεια μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης και δημοσίευσης του αρχαιολογικού υλικού (κινητών ευρημάτων, αρχιτεκτονικών καταλοίπων) και αρχειακού υλικού, που προέρχονται από ανασκαφικές έρευνες στη θέση «Κάστρο-Παλαιά» Βόλου.
 23. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Luisa Balandat, υποψήφια διδάκτορα Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Tübingen, άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης ενός αδημοσίευτου αρχαίου αντικειμένου (δύο τμήματα επιτύμβιας στήλης) από την Σκιάθο, που εκτίθεται στην αυλή της Ιεράς Μονής Ευαγγελιστρίας Σκιάθου.
 24. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ελένης Βαγγέλη για άδεια μελέτης και δημοσίευσης ενός κωδωνόσχημου κρατήρα.
 25. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ελένης Προβατίδου, εκπροσώπου των εκδόσεων ΜΑΤΙ, για διάθεση του δίτομου βιβλίου του Θ. Παλιούγκα Η Λάρισα κατά την Τουρκοκρατία (1423-1881) από το πωλητήριο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας.
 26. Έγκριση ή μη του αιτήματος των Ελευθέριου Μουρτζήλα και Ιωάννας Γκίζα για άδεια χρήσης υφιστάμενου ποιμνιοστασίου στη θέση «ΧΑΣΑΜΠΑΛΗ» της Τ.Κ. Ομορφοχωρίου, Δ.Ε. Πλατύκαμπου, Δήμου Κιλερέρ, Π.Ε. Λάρισας.

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

                                                                                Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                                     Παπαντίνας Νικόλαος

                                                                                     Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.