Πρόσκληση – Τρίτη 23-08-2022, ώρα 09:00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Τρίτη 23-08-2022, ώρα 09:00

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 277/23-08-2022, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021).
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 4. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 5. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
 6. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /  525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020,  ΥΠ.ΠΟ.Α / 568725/24-11-2021 και ΥΠ.ΠΟ.Α. 225224/18-05-2022 Υ.Α.

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 23η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 1.  Έγκριση ή μη της μελέτης «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Χριστοφόρου και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του στην Τ.Κ. Λυγαριάς, Δ. Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος της  MARS B.E.S.S Μ.Ι.Κ.Ε για κατασκευή Σταθμού Αποθήκευσης ισχύος 110 ΜW στη θέση «Σουφλάρι» της Τ.Κ Λόφου του Δ. Ε. Ολύμπου Δ. Ελασσόνας, ΠΕ Λάρισας.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Παναγιώτη Μαδούρου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,98 kWp στο αγροτεμάχιο αρ. 36, έκτασης 29.003,00τ.μ., στη θέση «Ισιώματα» Δασοχωρίου της Τ.Κ. Φαλάνης, Δ.Ε. Γιάννουλης, Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας
 4. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Δημητρίου Λυγούρα για την ανέγερση κτηρίου ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο. στο αγροτεμάχιο αρ. 113, έκτασης 6.023,19τ.μ., στη θέση Γκρέκια-Γκόρτσια της Τ.Κ. Κουλουρίου, Δ.Ε. Λαρισαίων, Δήμου Λαρισαίων.
 5. Έγκριση ή μη του αιτήματος άδειας μελέτης και δημοσίευσης της κεραμικής μεταβυζαντινών / οθωμανικών χρόνων από την ανασκαφή του Μπεζεστενίου στην υποψήφια διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Βόννης κ. Αναστασία Θαμνοπούλου.
 6.  Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Σταλίκα Αναστασίου για ανέγερση νέας προκατασκευασμένης ισόγειας κατοικίας, στο αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του, στη θέση “Μαυραγάνη”, εκτός ορίων οικισμού Γλώσσας, του Δήμου Σκοπέλου Π.Ε. Σποράδων.
 7. Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Veyry Jean-Francois για ανέγερση διώροφης κατοικίας με πισίνα και υπόγεια δεξαμενή νερού, στο αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του, στη θέση “Κοκκινόκαστρο” του Δήμου Αλοννήσου Π.Ε. Σποράδων.
 8. Έγκριση ή μη αιτήματος  του νομίμου εκπροσώπου της “Βασίλειος Κοντοπίδης – Εμμανουέλα Τζαννίνη ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε.” κ. Μπέλτσιου Δημητρίου του Ιωάννη για την έγκριση ή μη της τροποποίησης εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης, που αφορά στην ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας πέντε (5) αστέρων σε οικόπεδο ιδιοκτησίας κ. Μπέλτσιου Ιωάννη του Ιωάννη, στη θέση “Λειβάδι – Παναγία Λειβαδιώτισσα”, εντός ορίου του οικισμού της Σκοπέλου (Ζώνη Β’),στο Δήμο Σκοπέλου Π.Ε. Σποράδων.
 9. Επανυποβολή της αίτησης της κας Κορνηλίας Γκίνη για την έγκριση ή μη νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο ιδιοκτησίας της στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» εντός των ορίων του οικισμού Κατηχωρίου Δ. Βόλου Π.Ε. Μαγνησίας.
 10. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων δυναμικότητας 98 κλινών» στη Σκόπελο εντός ορίου οικισμού (Β΄ ζώνη) στη θέση «Παναγία Λειβαδιώτισσα» του Δήμου Σκοπέλου, φερόμενης ιδιοκτησίας ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.
 11. Επανυποβολή της αίτησης της κας Κορνηλίας Γκίνη για την έγκριση ή μη νομιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών καθ’ υπέρβαση της με Α/Α 221921 Ε.Ε.Δ.Μ. σε ακίνητο ιδιοκτησίας της στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» εντός των ορίων του οικισμού Κατηχωρίου Δήμου Βόλου ΠΕ Μαγνησίας.
 12. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Νέα Ισόγεια Οικοδομή» στην οδό Πολυτεχνείου 42, Ο.Τ. 225, Νέα Ιωνία, Δ. Βόλου.
 13. Έγκριση ή μη ένταξης στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 υλοποιημένων αυθαίρετων κατασκευών σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης φερόμενης ιδιοκτησίας ΟΤΕ ESTATE Α.Ε. που βρίσκεται στον οικισμό της Ζαγοράς, Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου, Π.Ε. Μαγνησίας.
 14. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δήμου Βόλου για την επισκευή παραδοσιακών λιθόστρωτων στον οικισμό του Άγιου Λαυρέντιου, Δήμου Βόλου.
 15. Έγκριση ή μη της μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης του γλυπτού διάκοσμου, του Ωρολογοστασίου Τρικάλων, Δήμου Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων.

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

                                                                                Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                                        Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.