ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ 6/29-9-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΜΣΕ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού