Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, Πρ. 282, Πέμπτη 09 Μαρτίου 2023, ώρα 09.00

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021).
  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
  1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
  2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
  3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α. / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /  525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020, ΥΠ.ΠΟ.Α. / 568725/24-11-2021, ΥΠ.ΠΟ.Α. /225224/18-05-2022και ΥΠ.ΠΟ.Α./406511/26-08-2022 Υ.Α.
  1. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/108052/07-03-2023 έγγραφο στης ΕΦΑ Τρικάλων σχετικά με απόσυρση θέματος.

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 9η Μαρτίου 2023,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω
τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα
ακόλουθα θέματα:


ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ


1.
Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων για
διενέργεια σωστικής ανασκαφής στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου
στα Τρίκαλα, στο Δήμο Τρικκαίων, με χρηματοδότηση από τον Κύριο
του έργο.
2. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων
για το έργο της μελέτης Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Ι.Ν.
Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος, στο πλαίσιο του υποέργου 1:
«Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος, Δ. Μετεώρων, Π.Ε.
Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας» της Πράξης «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου Ψηλώματος, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας».
3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων για
το έργο με τίτλο: «Μελέτη συντήρησης των τοιχογραφιών του Ιερού
Ναού Αγίου Δημητρίου Τ.Κ. Πλατάνου, Τρικάλων».
4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων για
το έργο με τίτλο: «Μελέτη συντήρησης των τοιχογραφιών του Ιερού
Ναού Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Πλατάνου, Τρικάλων».
5. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Σοφίας Μπίλη για άδεια κατοχής 10
(δέκα) αρχαίων νομισμάτων.


ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


6.
Έγκριση ή μη του αιτήματος των εταιρειών «ΚΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝ ΑΕ και ΜΠΕΛΑΒΙΣΤΑ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για χορήγηση άδειας ανέγερσης νέας
διώροφης κατοικίας με δύο κολυμβητικές δεξαμενές και
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου σε αγροτεμάχιο στη θέση
«Πύργος», εκτός ορίων του οικισμού του Χόρτου, στο Δήμο Νοτίου
Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας.
7. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Π. Χριστοδουλόπουλου για την
εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού συνολικής ισχύος 499,98
kWp, σε αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού 12.793,71 τ.μ. στη θέση
«ΑΤ 495», εντός αναδασμού Ριζομύλου, Δ.Ε. Κάρλας, του Δήμου Ρήγα
Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας.

8. Έγκριση ή μη του αιτήματος για το έργο της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών
Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) για την εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου
μαρμάρου, έκτασης 51.600 τ.μ, φερόμενης ιδιοκτησίας του
Γιαγκουδάκη Δημητρίου, που βρίσκεται στη θέση «Παλάτια», της Τ.Κ.
Συκής, Δ.Ε. Αφετών του Δήμου Νότιου Πηλίου στην Π.Ε. Μαγνησίας
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


9.
Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Ντίνα Εμμανουήλ για το έργο
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», στην οδό Σουλίου 26, εντός Σχ. Πόλεως Βόλου, Ο.Τ. 43,
φερόμενης ιδιοκτησίας της.
10. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Βόλου δια της Δ.
Γκόρτσου για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΒΟΛΟΥ», που βρίσκεται στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, μεταξύ των οδών
Λαμπράκη – Ξενοφώντος – Παπαδιαμάντη – 2ας Νοεμβρίου,
φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου.
11. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Χρήστου Παπαϊωάννου για
υλοποιημένες και νέες εργασίες στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΜΑΤΑ ΣΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΤΟΥ Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», φερόμενης
ιδιοκτησίας του.
12. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Αθανασίου Ζαχαρίου για το
έργο: «Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας – Επισκευή στέγης στο
υπάρχον άνοιγμα, επισκευή τζακιού, επισκευή όψεων, αντικατάσταση
κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα, εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε
υφιστάμενο ισόγειο κτίσμα προ του «55» στη θέση «ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ»,
εντός ορίων οικισμού «ΑΝΩ ΓΑΤΖΕΑΣ» του Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν.
Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Λουκά Ζαχαρίου με μισθωτή
τον Αθανάσιο Ζαχαρίου.
13. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Νικολάου Τζιμόπουλου για το
έργο: «Εξοχική κατοικία με παράσπιτο και πισίνα» εντός ορίων
οικισμού «ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ» του Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας,
φερόμενης ιδιοκτησίας του.
14. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Χαρίκλειας Χαριωτάκη για το
έργο: «Προσθήκη καθ’ ύψος σε υφιστάμενο κτίριο προ του 1955» επί
της οδού Ανθίμου Γαζή 127, στο OT 402 του Δήμου Βόλου,
φερόμενης ιδιοκτησίας.
15. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Σουλτάνας Κασιμίδου για το
έργο της αποκατάστασης και επανάχρησης της πρώην οικίας Φάππα,
νυν φερόμενης ιδιοκτησίας της στον οικισμό του Λαύκου, Δήμου
Νοτίου Πηλίου (εξ αναβολής).
16. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Κων/νου Παπάζογλου για
υλοποιημένες κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν χωρίς
προηγούμενη έγκριση καθώς και υλοποίηση νέων κατασκευών σε
ακίνητο στον οικισμό του Αγίου Δημητρίου, Δήμου Ζαγοράς-
Μουρεσίου, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.


ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ


17.
Έγκριση ή μη του αιτήματος του Βασιλείου Συργκάνη για την
εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος ισχύος 9,975 kW, σε οικόπεδο στο
Ο.Τ. Γ 441 Β, στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 116, στα Φάρσαλα, Π.Ε.
Λάρισας.
18. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφα Λάρισας για τη
διατήρηση σε κατάχωση και αποδόμηση αρχαιοτήτων που
προέκυψαν κατά την εκτέλεση του τεχνικού έργου της
θεμελίωσης του νέου μεταλλικού φορέα στο μπεζεστένι της
Λάρισας στο πλαίσιο του έργου Αναστήλωση – επανάχρηση του
κτιρίου μπεζεστενίου» του Δήμου Λαρισαίων.


ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


19.
Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ιεράς Μητροπόλεως
Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων για τη «Μελέτη Συντήρησης
Τέμπλου, Εικόνων, Χορού και Δεσποτικού θρόνου της Ι.Μ.
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βραγγιανών νομού Καρδίτσας».

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να
συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις
μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς
ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το
τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και
συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία
τηλεφωνικά και με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Ευσταθίου Ελένη
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.