ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού