Υπουργείο Πολιτισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΘ υπ’ αριθμ. 287/24-10-2023

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

1 Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021).

2 Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)

3 Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)

4 Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).

5 Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).

6 Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/428100/12-09-2023 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας.

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 24η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της βιομηχανίας παραγωγής συμπληρωμάτων ζωοτροφών S.I.N. HELLAS για κατασκευή εμπορικής αποθήκης στη θέση «Ραχμάνι» στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, Δ.Ε. Μακρυχωρίου, Δ. Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Κονταρούδη Μαρίας για ανέγερση  διώροφης κατοικίας με πισίνα σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της, στη θέση “Λειβάδι – Αμπελική”, εντός ορίου του οικισμού της Σκοπέλου (Τομέας Β’) στο Δήμο Σκοπέλου.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Piotr Zeman για άδεια μελέτης και δημοσίευσης αδημοσίευτου αρχαιολογικού υλικού από τη θέση Μαγούλα Πευκάκια, Π.Ε. Μαγνησίας.
 4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Αγάλλου Αγγελικής για άρση αδείας κατοχής τετρακοσίων τριάντα οκτώ (438) αρχαίων αντικειμένων, τριακοσίων οκτώ (308) βυζαντινών αντικειμένων, εκατόν σαράντα έξι (146) νομισμάτων και ενός (1) μολυβδόβουλου και μεταβίβαση της κατοχής αυτών δια δωρεάς στον Συλλέκτη Κωνσταντίνο Μαυρίκη.
 5. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Απόστολου Γιαγκουδάκη για το έργο: «Αποκατάσταση υφιστάμενων ερειπίων κατοικίας και αποθήκης, με προσθήκη κατ’ έκταση και καθ’ ύψος για τη δημιουργία μίας διώροφης κατοικίας με BBQ και περίφραξη», εντός οικισμού “ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ”, του Δήμου Νοτίου Πηλίου, ΠΕ Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας του.
 6. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Τιμολέοντα Γιαγκουδάκη για το έργο: «Αποκατάσταση υφιστάμενης κατοικίας μετά των ερειπίων της, Νέος τίτλος: Διώροφη κατοικία με ξενώνα, BBQ και περίφραξη», εντός οικισμού “ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ”, του Δήμου Νοτίου Πηλίου, ΠΕ Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας του.
 7. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Καουρή Αικατερίνης για το έργο της ένταξης στις διατάξεις του ν 4495/2017, της αλλαγής χρήσης από κατάστημα σε ξενοδοχείο και προσθήκη καθ΄ ύψος σε ιδιοκτησία της, στον οικισμό του Χορευτού, Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου.
 8. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Λεμονή Μαγδαληνής για τη χορήγηση άδειας κατασκευής σκαλοπατιών στην παραλιακή πλατεία της Σκοπέλου.
 9. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Σατραζέμη Αικατερίνης για το έργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΥΖΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ», φερόμενης ιδιοκτησίας της.
 10. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Ιακωβάκη Οδυσσέα, μεταπτυχιακού φοιτητή του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από την περιοχή των Γόμφων Π.Ε. Καρδίτσας.
 11. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Συλλόγου Καππασιωτών Αθήνας «ΚΑΠΟΥΑ» δια της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων για το έργο της επέκτασης του οστεοφυλακίου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καππά, Δήμου Μουζακίου, Π.Ε. Καρδίτσας.Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.

                                                                   Η Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                             Ευσταθίου Ελένη

  Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.