Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, Πρ. 292, Δευτέρα 22 Απριλίου 2024, ώρα 09.00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, Πρ. 292, Δευτέρα 22 Απριλίου 2024, ώρα 09.00

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α΄/19-11-2021)
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 77/27-06-2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ 130/Α΄/27-06-2023)
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22-01-2018)
  4. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού (ΦΕΚ 70/Β΄/20-01-2004)
  5. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999)
  6. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/428100/12-09-2023 «Ορισμός μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 965/Υ.Ο.Δ.Δ./14-09-2023)  όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/511447/27-10-2023 Υ.Α. (ΦΕΚ 1180/Υ.Ο.Δ.Δ./01-11-2023) και ΥΠΠΟ/73479/21-02-2024 Υ.Α. (ΦΕΚ 199/Υ.Ο.Δ.Δ./04-03-2024).

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 22α Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

1.              Έγκριση ή μη του αιτήματος της κας Caroline Carter για χορήγηση ς άδειας μελέτης και φωτογράφησης σπηλαίων.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.              Έγκριση ή μη της μελέτης που αφορά στην αποκατάσταση του στεγάστρου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αστρίτσας του Δήμου Παλαμά Π.Ε. Καρδίτσας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3.              Έγκριση ή μη του αιτήματος της κας Ευτέρπης Κολοβού για χορήγηση άδειας τοποθέτησης κινητής καντίνας, σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Δημητρίου Λοβέρδου, στη θέση «Ξάνεμος» της νήσου                        Σκιάθου, Π.Ε. Μαγνησίας.

4.              Έγκριση ή μη του αιτήματος της κας Ευαγγελίας Σταμέλου, αρχαιολόγου της ΕΦΑ Μαγνησίας, για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης εκατόν τριάντα εννέα (139)                                                αδημοσίευτων  μαρμάρινων τμημάτων αγαλμάτων και αγαλματίων που εκτίθενται στις συλλογές ή φυλάσσονται σε Αρχαιολογικά Μουσεία και Αποθήκες αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

5.              Έγκριση ή μη της μελέτης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας για το έργο: «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου στο Β΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας».

6.              Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Σπυρίδωνα Ιακωβή για χορήγηση άδειας προσθήκης στέγης σε διώροφη οικοδομή, στην περιοχή «Φρούριο», εντός πόλεως Λάρισας του Δήμου Λάρισας της Π.Ε. Λάρισας.

7.              Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΣΤΟΥΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ» για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης του έργου «Κέντρο Αποθήκευσης και  Διανομής                           (Κ.Α.Δ.) – Χονδρικό Εμπόριο Ζωοτροφών και Δημητριακών» στη θέση «ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΑ» της Τ.Κ. Λόφου Δ.Ε. Ολύμπου του Δήμου Ελασσόνας Π.Ε. Λάρισας.

8.              Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Βασιλείου Λαζαρίδη για χορήγηση άδειας κατασκευής νέας αγροτικής αποθήκης στο αγροτεμάχιο με αρ. 44β-1 & 45β, στη θέση «Βεληράχη» της Τ.Κ. Χαλκιάδων Δ.Ε.                                            Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων Π.Ε. Λάρισας.

9.              Έγκριση ή μη της μελέτης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας για το έργο α) κατασκευής χώρων υγιεινής  προκατασκευασμένου τύπου και β) διαμόρφωσης του διαδρόμου διαφυγής που προβλέπεται στο                                εγκεκριμένο σχέδιο πυροπροστασίας του Α΄ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετάσχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.

                                                                 Η Πρόεδρος του  Συμβουλίου 

                                                                           Ευσταθίου Ελένη

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.