Δήλωση Προσβασιμότητας | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Δήλωση Προσβασιμότητας

Tο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) δεσμεύεται να καθιστά τους οικείους ιστότοπους προσβάσιμους, σύμφωνα με τον Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019) για τη μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του ΕΚ και του Συμβουλίου 1.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον εξής ιστότοπο: https://tsymvoulia.culture.gr/

 

Κατάσταση συμμόρφωσης

O παρών ιστότοπος συνάδει εν μέρει με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04, παρ. 1, 2 & 3, άρθρο 6).

Το περιεχόμενο του ιστότοπου δεν είναι πλήρως προσβάσιμο για τους εξής λόγους:

α) δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 4 του Ν. 4591/2019 (Οδηγίες Προσβασιμότητας στο Περιεχόμενο Ιστού (WCAG 2.0)) ως προς:

– την αντιληπτικότητα: δεν πληροί τα κριτήρια 1.4.3 (η οπτική παρουσίαση του κειμένου και των εικόνων κειμένου δεν έχει αναλογία αντίθεσης τουλάχιστον 4,5:1) και 1.4.4 (που αφορά τη δυνατότητα μεγέθυνσης του κειμένου  χωρίς τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας μέχρι και 200 τοις εκατό, χωρίς απώλεια περιεχομένου ή λειτουργικότητας).

– τη χρηστικότητα: δεν πληροί το κριτήριο 2.4.4 ως προς τη σαφήνεια του στόχου των συνδέσμων

β) για τη δημιουργία του έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία wordpress, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα τροποποιήσεων στον κώδικα του ιστότοπου

Ωστόσο, στον ιστότοπο έχει ενσωματωθεί plug-in(πρόσθετο), το οποίο επιτρέπει σε κάποιο βαθμό την αλλαγή μεγέθους του κειμένου και την εναλλαγή της οπτικής αντίθεσης. Επίσης, το επίπεδο προσβασιμότητας του ιστότοπου μπορεί να βελτιωθεί μέσω της χρήσης επεκτάσεων στους περιηγητές, που υπάρχουν στο διαδίκτυο και διατίθενται δωρεάν

(βλ. :https://chrome.google.com/webstore/search/accessibility, http://www.accessfirefox.org/Firefox_Accessibility_Extensions.php)

 

 

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 12/9/2019.

Για την κατάρτισή της χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αξιολόγησης από τον ιστότοπο https://achecker.ca/checker/index.php σύμφωνα με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας στο Περιεχόμενο Ιστού (WCAG 2.0) σε επίπεδο ΑΑ.

Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις 12/9/2019.

 

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Για θέματα προσβασιμότητας του εν λόγω ιστότοπου και για την υποβολή αιτημάτων παροχής πληροφοριών και περιεχομένου, οι χρήστες του ιστότοπου μπορούν να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-mail: dhd@culture.gr, τηλέφωνο: 2131322124).

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης σε ενημέρωση ή αίτημα που υποβάλλεται, οι χρήστες του ιστότοπου μπορούν να απευθύνονται στον Συνήγορο του Πολίτη μέσω του συνδέσμου: https://www.synigoros.gr/?i=submission-system.el.home .


1. Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ.1).