Νομικό πλαίσιο | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Νομικό πλαίσιο

  1. Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.1.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
  2. Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συλλογικά όργανα»
  3. Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Β/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
  4. Η υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3689/20.1.2004  (ΦΕΚ 70/Β`/20.1.2004) Υ.Α. «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν.3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού»
  5. Η υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/71011/28.11.2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1526/Β/6.12.2002) «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ Α 302/24-12-2003) «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»