Συγκρότηση Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Συγκρότηση Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων

Το Τ.Σ.Μ., σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ.1 του Ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» αποτελείται από έντεκα (11) μέλη και συγκεκριμένα:

  1. Έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναπληρούμενο από άλλο Πάρεδρο, ως Πρόεδρο.
  2. Τρεις αρχαιολόγους, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενους από άλλους υπαλλήλους της ίδιας ειδικότητας.
  3. Έναν αρχιτέκτονα, υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενο από άλλον υπάλληλο της ίδιας ειδικότητας.
  4. Έναν συντηρητή (ΠΕ ή ΤΕ), υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενο από άλλον υπάλληλο της ίδια ειδικότητας.
  5. Έναν αρχιτέκτονα, υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναπληρούμενο από άλλον υπάλληλο της ίδιας ειδικότητας, οριζόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
  6. Τρία μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ερευνητές σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ειδικούς επιστήμονες με πενταετή τουλάχιστον ερευνητική εμπειρία μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο πεδίο της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής, της εθνολογίας, της λαογραφίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της ιστορίας της τέχνης ή άλλο που σχετίζεται με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναπληρούμενους από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα.
  7. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.

 

Τα Τ.Σ.Μ. συγκροτούνται με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με τριετή θητεία, η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.