Τοπικά Συμβούλια Μνημείων και πολίτες | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικά Συμβούλια Μνημείων και πολίτες

Η επιστημονική και γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων εξασφαλίζεται από Γραμματεία που συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού στην έδρα κάθε Συμβουλίου.

 

Α) ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Οι Συνεδριάσεις των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων είναι μυστικές, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Πολίτες ή φορείς όμως των οποίων οι υποθέσεις άγονται ενώπιον του Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και με/ή δια δικηγόρου και να χρησιμοποιούν τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών ή των εισηγητών, εφόσον προηγουμένως έχουν υποβάλει αίτημα παράστασης στην αρμόδια Γραμματεία και σχετίζονται τρόπον τινά με την υπόθεση.

 

Β) ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Αντίγραφα των πρακτικών και των γνωμοδοτήσεων χορηγούνται αποκλειστικώς μέσω της Γραμματείας των Συμβουλίων και έγκριση του Προέδρου και μετά την έκδοση της επακολουθούσης εκτελεστής διοικητικής πράξεως, κατόπιν υποβολής αιτήματος του ενδιαφερομένου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και της σχετικής νομολογίας.

Άλλα στοιχεία του σχετικού φακέλου της υπόθεσης είναι δυνατόν να χορηγούνται, κατόπιν αιτήσεως, αποκλειστικώς, από την αρμόδια Υπηρεσία (Περιφερειακή ή ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία).