Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου (ΤΣΜΔ), ιδρυθέν με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατά το άρθρο 49 παρ. 2 του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», σύμφωνα με το οποίο «Με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτούνται Τοπικά Συμβούλια Μνημείων (ΤΣΜ) στην έδρα κάθε διοικητικής περιφέρειας και στις νησιωτικές περιοχές, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο», αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.

 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/359314/30067/28456/22489/8-9-2017 (ΦΕΚ 456/Υ.Ο.Δ.Δ./18-9-2017) Υπουργική Απόφαση ορίστηκαν με τριετή θητεία τα ακόλουθα μέλη:
1. Ελευθερίου Μαρία του Νικολάου, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Ρόδου, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενη από τον Σταυράκη Αλέξανδρο του Γεωργίου Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Μιχαηλίδου Μαρία του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Δωδεκανήσου, αναπληρούμενη από την Παπαβασιλείου Ελένη του Κωνσταντίνου μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Δωδεκανήσου.
3. Κατσιώτη Αγγελική του Ευριπίδη, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, αναπληρούμενη από την Κάσδαγλη Άννα – Μαρία του Νικόλαου, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Δωδεκανήσου.
4. Φαρμακίδου Ελένη του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου αναπληρούμενη από τη Μαρκέτου Σταματία του Παναγιώτη, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων που υπηρετεί στην ΕΦΑ Δωδεκανήσου.
5. Καρυδάκης Γεώργιος του Ζαχαρία, μόνιμο υπάλληλο με Α΄ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, αναπληρούμενος από τον Ζαρίφη Νικόλαο του Γεωργίου, μόνιμο υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.
6. Στεφανάκης Μανώλης του Ιωάννη, Καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναπληρούμενο από τον Συρόπουλο Σπυρίδωνα του Δανιήλ, Καθηγητή αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
7. Μαραγκού Ευαγγελία-Λίλα του Ιωάννη, αρχαιολόγο, αναπληρούμενη από τη Φιλήμονος – Τσοποτού Μελπομένη του Δημητρίου, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων.
8. Παπαχριστοδούλου Ιωάννης του Χριστοδούλου, Επίτιμος Διευθυντής Αρχαιοτήτων, αναπληρούμενο από τη Γιαννικουρή Αγγελική του Εμμανουήλ, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων.
9. Πατατούκος Σωτήριος του Ιωάννη, μόνιμος υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης και Έργων Τέχνης της ΕΦΑ Δωδεκανήσου, αναπληρούμενο από τη Δασακλή Νεκταρία του Ονούφριου, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό, του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Νεωτέρων Μνημείων και Έργων Τέχνης, που υπηρετεί στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.
10. Παπαχατζή Άννα του Σωκράτη, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων) που υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναπληρούμενη από τη Γρίβα Μαρία του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλο του ιδίου κλάδου που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση του ανωτέρω Υπουργείου.
11. Γεώργιος Πόκκιας του Φιλήμονα, Αντιδήμαρχος Ρόδου, αναπληρούμενο από τον Δαυίδ Γερασκλή του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Κω.

 

Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο εκτελεί η Γιαννούλα Κάτσου του Ηλία, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Α΄ ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Δωδεκανήσου, αναπληρούμενη από τη Φανή Σέρογλου του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Α’ ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Δωδεκανήσου.

 

Χωρική αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Κω, Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου και Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το ΤΣΜΔ είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για όλα τα ζητήματα που αφορούν σε μνημεία, χώρους (χερσαίους και ενάλιους) και τόπους της περιφέρειάς του, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδιο το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολισμού και Αθλητισμού, οι οποίες εισάγουν θέματα στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου είναι οι ακόλουθες:
1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου,
2. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου
3. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και
4. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας

 

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου έχει έδρα τη Ρόδο και η Γραμματεία στεγάζεται στο κτήριο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου επί της οδού Ιπποτών.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22413 65218, 2241365200