Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Ελλάδας | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Ελλάδας

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Ελλάδας (ΤΣΜΔΕ), συγκροτήθηκε με Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, κατά το άρθρο 49 του ν. 4858/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν. 5021/2023 (Α΄31) και το άρθρο 52 του ιδίου Νόμου (ν. 4858/2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α΄220), και αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.

 

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/459269/28.09.2023 (ΦΕΚ:1047/ΥΟΔΔ/29.09.2023) Υπουργική Απόφαση, όπως, τροποποιηθείσα έκτοτε, ισχύει, ορίστηκαν με τριετή θητεία τα ακόλουθα μέλη:

 

Πρόεδρος: 1) Διονύσιος Ζαχαρόπουλος, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Δικαστικό Γραφείο Πατρών.

Αναπληρωτής Πρόεδρος: 2) Επαμεινώνδας Αποστολόπουλος, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Δικαστικό Γραφείο Πατρών.

 

Τακτικά Μέλη:

Φωτεινή Σαράντη, Αρχαιολόγος, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Αναστασία Κουμούση, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Ερωφίλη Κόλλια, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Γεώργιος Παπανδρέου, Αρχιτέκτονας-Μηχανικός, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.

Τρύφωνας Τρυφωνόπουλος, Συντηρητής Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Ουρανία Κουμούτσου, Αρχιτέκτονας-Μηχανικός της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Λάζαρος Κολώνας, Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.

Μιχάλης Πετρόπουλος, Επίτιμος Διευθυντής Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.

Κωνσταντίνος Γρίβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου.

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

Φραγκούλα Γεώρμα, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Μιχάλης Γκαζής, Αρχαιολόγος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Αθανασία Ράλλη, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Κωνσταντίνα Λαμπροπούλου, Αρχιτέκτονας-Μηχανικός της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.

Νικολίτσα Ζαχαροπούλου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Δήμητρα Αγοροπούλου, Αρχιτέκτονας-Μηχανικός της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μαρία Γάτση, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.

Στυλιανός Κατάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Καλή Τζώρτζη, Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τιμολέων Παπανικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αγρινίου.

 

Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο εκτελεί η Αλεξία Μπαρδάκη, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Αχαΐας, αναπληρούμενη από την Γεωργία Μανωλοπούλου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α΄, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Αχαΐας.

 

Χωρική αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Το ΤΣΜΔΕ είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για όλα τα ζητήματα που αφορούν σε μνημεία, χώρους (χερσαίους και ενάλιους) και τόπους της περιφέρειάς του, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδιο το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

 

Οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίες εισάγουν θέματα προς συζήτηση στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Ελλάδας είναι οι ακόλουθες:

  1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας,
  2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας,
  3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας,
  4. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων,
  5. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, και
  6. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νότιου Ιονίου.

Μετά τη συζήτηση ενός θέματος, ο φάκελος της υπόθεσης συμπληρώνεται με τη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου και επιστρέφεται κατά περίπτωση είτε στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία είτε στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ. προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Απόφαση επί του ζητήματος.

 

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Ελλάδας έχει έδρα την Πάτρα και η Γραμματεία στεγάζεται στο κτήριο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, επί της οδού Αλ. Υψηλάντου 197.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610275070, 2610276143, 2610220829

FAX: 2610624051

E-mail: tsmde@culture.gr