Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Μακεδονίας | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Μακεδονίας

Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Μακεδονίας συγκροτείται και λειτουργεί με βάση το Νόμο 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Συνεδριάζει στην Κοζάνη, που είναι η έδρα της διοικητικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο κτήριο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, στην Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης, Δημοκρατίας 8, όπου στεγάζεται και η Γραμματεία του Συμβουλίου.

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Μακεδονίας είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει για όλα τα ζητήματα που αφορούν σε μνημεία, χώρους και τόπους της περιφέρειάς του, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδιο το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων. Τα προς γνωμοδότηση θέματα υποβάλλονται στο Συμβούλιο από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. Η συζήτηση των θεμάτων γίνεται με βάση την Ημερήσια Διάταξη, η οποία συντάσσεται από το Τμήμα Γραμματείας του Συμβουλίου, κατόπιν εισηγήσεως των αρμοδίων Υπηρεσιών και υπογράφεται από τον/την Πρόεδρο του Συμβουλίου.

Μετά τη συζήτηση ενός θέματος, ο φάκελος της υπόθεσης επιστρέφεται κατά περίπτωση είτε στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία είτε στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ και συμπληρώνεται με τη Γνωμοδότηση, που υπογράφεται από τον/την Πρόεδρο του Συμβουλίου. Ακολουθεί η έκδοση της Απόφασης επί του ζητήματος.

Η σύνθεση του Συμβουλίου είναι ενδεκαμελής και ορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τα μέλη είναι Αρχαιολόγοι, Συντηρητές, Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής.

Ο ενδιαφερόμενος, του οποίου η υπόθεση εξετάζεται από το Συμβούλιο, έχει δικαίωμα να παραστεί στη συνεδρίαση και να εκφράσει τις απόψεις του, έπειτα από την υποβολή αιτήματος στην Γραμματεία του Συμβουλίου.

 

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε με την αρ. ΥΠΠΟΤ /ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ83/33070/04-04-2011 Απόφαση και τις με αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α4/ Φ83/3040/12-01-2012 και ΥΠΠΟΑ./ ΓΔΔΥ/ ΔΙΟΙΚ/ ΤΔΜΝ/ 170495/ 24614/ 21658/ 10958/ 02-07-2014 και ΥΠΠΟΑ./ ΓΔΔΥ/ ΔΙΟΙΚ/ ΤΔΜΝ/ 241404 /35817/ 31496/ 15890/22-7-2014 και ΥΠΠΟΑ./ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔ/ ΤΔΑΔΤΠ/ 345218/ 29188/ 27619/21781/31-8-2017 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/654706/43694/38156/12532/17.12.2018 (ΦΕΚ 777 / ΥΟΔΔ / 28. 12. 2018) και (ΦΕΚ 38 / ΥΟΔΔ / 31. 01. 2019) Αποφάσεις τροποποίησής της.

Τακτικά Μέλη

 1. Αγγελική Γκρίντζαλη, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Πρόεδρος του Τ.Σ.Μ.Δ.Μ.
 2. Ζιώτα Χριστίνα, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας.
 3. Χονδρογιάνννη – Μετόκη Αρετή, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.
 4. Σκρέκα Ανδρομάχη, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς.
 5. Κασκάνης Βασίλειος, Αρχιτέκτονας, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας,
 6. Γκιμουρτζίνα Αμαλία, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς.
 7. Ακαμάτης Ιωάννης, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 8. Ευστρατίου Νίκος, Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 9. Δρούγου Στέλλα, Καθηγητήρια Κλασικής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 10. Γιάλπα Φωτεινή, Αρχιτέκτονας, Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 11. Mουρατίδης Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Καστοριάς.

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Βασιλείου Μαρία, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τ.Σ.Μ.Δ.Μ.
 2. Παπασταύρου Ελένη, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου.
 3. Δημάκη Σοφία, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών.
 4. Χειμονοπούλου Μαρία, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας.
 5. Κουνάβος Δημήτριος, Αρχιτέκτονας, Προϊστάμενος του Τμήματος Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.
 6. Χριστοφορίδου Ελπίδατου, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας.
 7. Ανδρούδης Πασχάλης, Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 8. Νίγδελης Παντελής, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 9. Κωτσάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 10. Σταθάκη Φανή, Αρχιτέκτονας, Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 11. Αμανατίδου Παρθένα, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κοζάνης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κλημάντου Άννα, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης και Γραμματέας στο Τ.Σ.Μ.Δ.Μ.

Λόλα Ζωή, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών και Αναπληρώτρια Γραμματέας στο Τ.Σ.Μ.Δ.Μ.