Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ιονίων Νήσων | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ιονίων Νήσων

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ιονίων Νήσων (ΤΣΜΙΝ) συγκροτήθηκε με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 2 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153/28.06.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» και αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ.1 του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ Α 220/19.11.2021) «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

 

Ι. Η υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/529084/04.11.2023 (ΑΔΑ: 6ΝΞΘ46ΝΚΟΤ-9ΣΟ) (ΦΕΚ 1216/ΥΟΔΔ/10.11.2023) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, και η διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ 1328/ΥΟΔΔ/08.12.2023), και η υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/15044/15.01.2024 (ΑΔΑ: Ψ6ΞΒ46ΝΚΟΤ-ΕΤΣ) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού που αφορά σε τροποποίηση της απόφασης ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 29/ΥΟΔΔ/18.01.2024), και η υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/165064/12.04.2024 (ΑΔΑ: 93ΨΧ46ΝΚΟΤ-ΣΨΥ) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού που αφορά σε τροποποίηση της απόφασης ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 392/ΥΟΔΔ/19.04.2024), ορίζει ως μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ιονίων Νήσων (έδρα Κέρκυρα) του Υπουργείου Πολιτισμού με τριετή θητεία:

1. Την Τσιλιμπάρη Ευγενία του Κωνσταντίνου, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ, που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Κέρκυρας, αναπληρούμενη από την Καλτσά Αναστασία του Παρασκευά, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Ιωαννίνων.
2. Την Ρηγάκου Διαμάντω του Ευάγγελου, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, αναπληρούμενη από την Τραυλού Αλεξία του Γερασίμου, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας.
3. Την Ζερνιώτη Δέσποινα του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης, αναπληρούμενη από την Παπασταύρου Ελένη του Άγγελου, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων ειδικότητας Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου.
4. Τον Γρηγορακάκη Γρηγόριο του Θεόδωρου, μόνιμο υπάλληλο με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης αναπληρούμενο από την Σαράντη Φωτεινή του Σπυρίδωνος, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Αναπληρώτρια ελλείποντος Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος και Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ανωτέρω Εφορείας.
5. Τον Κασκάνη Βασίλειο του Κωνσταντίνου, μόνιμο υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, αναπληρούμενο από τον Παπανδρέου Γεώργιο του Ευάγγελου, μόνιμο υπάλληλο με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.
6. Τον Λαβράνο Γεράσιμο – Χρυσοβαλάντη του Σπυρίδωνος, μόνιμο υπάλληλο με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και ΄Εργων Τέχνης, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, αναπληρούμενο από την Κορακιανίτη Ιωάννα του Αντωνίου, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό, του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης. 
7. Την Ματσούκα Δήμητρα του Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων), Προϊσταμένη του Τμήματος Διατηρητέων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναπληρούμενη από τη Γρίβα Μαρία του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΜ044647, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων), Προϊσταμένη του Τμήματος Διασφάλισης Κοινόχρηστων Χώρων και Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ανωτέρω Υπουργείου.
8. Τον Ανωγιάτη – Πελέ Δημήτριο του Κωνσταντίνου, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, αναπληρούμενο από τον Σβέρκο Ηλία του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
9. Τον Ξενάκη Αλέξανδρο του Δημητρίου, Επίτιμο Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενο από τον Δρακάκη Εμανουήλ του Γεωργίου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου.
10. Την Μεταλληνού Γαρουφαλιά του Ευθυμίου, Αρχαιολόγο, Επίτιμη Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων, αναπληρούμενη από την Κάντα – Κίτσου Αικατερίνη του Γεωργίου, Αρχαιολόγο, Επίτιμη Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων.
11. Τον Αλαμάνο Ξενοφώντα του Σπυρίδωνα, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, αναπληρούμενο από τον Γιαννούλη Παντελή του Ματθαίου, Αντιδήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

 

ΙΙ. Καθήκοντα Εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο κατά περίπτωση Προϊστάμενος της Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής υπηρεσίας ή υπάλληλος που υπηρετεί σε αυτή και έχει οριστεί από τον Προϊστάμενο ως εισηγητής, κατά περίπτωση, ανάλογα με το ζήτημα.

 

ΙΙΙ. Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο θα εκτελεί η Αυγερινού Γουλιέλμα – Κυριακή του Ελευθέριου, μόνιμη υπάλληλος με Α΄ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, αναπληρούμενη από την Καγκουρίδη Κασσιανή του Γεωργίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Μουσειακών Συλλογών του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης. 

 

Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού οι οποίες εισάγουν θέματα στο Συμβούλιο είναι:

  1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας
  2. Εφορεία Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας
  3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης
  4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου
  5. Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων
  6. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
  7. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας
  8. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου
  9. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ιονίων Νήσων στεγάζεται στο κτίριο των παλαιών γραφείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, οδός Αρμένη Βράιλα 1.

Διεύθυνση επικοινωνίας: tsmin@culture.gr