Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ιονίων Νήσων

Τ Ο Π Ι Κ Ο   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο   Μ Ν Η Μ Ε Ι Ω Ν

Ι Ο Ν Ι Ω Ν   Ν Η Σ Ω Ν

 

Στην Κέρκυρα, εδρεύει το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ιονίων Νήσων (Τ.Σ.Μ.Ι.Ν.), στα γραφεία της  πρώην Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας (οδός Αρμένη Βράιλα 1 – Κέρκυρα), όπως αυτό συγκροτήθηκε με βάση το άρθρο 49 του Νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 53/Α/28-08-2002), και με τη σύνθεση που προβλέπουν οι υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥ/ ΔΙΟΙΚ/ ΤΔΜΝ/ 170461/ 24601/ 21646/ 10946/ 02.08.2014 και ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔ/ ΤΔΜΑΔΤΠ/ 125632/ 12211/ 10870/ 8677/ 14.04.2016 και ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔ/ ΤΔΑΔΤΠ/345207/29184/27615/21778/31-8-2017 Αποφάσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Πρόσφατη συγκρότηση του ΤΣΜΙΝ: Το αριθμ. 442/ΥΟΔΔ/12-09-2017 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύτηκε η ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔ/ ΤΔΑΔΤΠ/345207/29184/27615/21778/31-8-2017 (ΑΔΑ:7ΦΘ4653Π4-2ΞΔ) Απόφαση  της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που αφορά στον ορισμό μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ιονίων Νήσων (Τ.Σ.Μ.Ι.Ν.), του ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

Τακτικά μέλη :

 1. Σπυρίδων Κουλούρης, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ, Πρόεδρος,
 2. Διαμάντω Ρηγάκου, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Κέρκυρας,
 3. Δέσποινα Ζερνιώτη, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του ΜΑΤ,
 4. Ολυμπία Βικάτου, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας,
 5. Γεώργιος Παπανδρέου, Προϊστάμενος της Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε.Δ.Ε.Π.Ν.Ι.,
 6. Γεράσιμος Λαβράνος, Συντηρητής στην ΕΦΑ Κέρκυρας,
 7. Σταύρος Μαμαλούκος, Αρχιτέκτων, Καθ. Παν/μιου Πατρών,
 8. Γαρουφαλιά Μεταλληνού, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων,
 9. Δημήτριος Ανωγιάτης-Πέλε, Καθηγητής του Ιονίου Παν/μίου,
 10. Δήμητρα Ματσούκα, Αρχιτέκτων ΥΠΕΚΑ,
 11. Κωνσταντίνος Νικολούζος, Δήμαρχος Κέρκυρας.

 

Αναπληρωματικά μέλη :

 1. Μιχαήλ Τζουβάρας, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ, Πρόεδρος,
 2. Ιωάννης Χουλιαράς, Προϊστάμενος της ΕΦΑ Θεσπρωτίας,
 3. Χριστίνα Μερκούρη, Αρχαιολόγος, πρώην Προϊσταμένη της ΕΦΑ Ζακύνθου,
 4. Βασίλειος Κασκάνης, Αρχιτέκτων Προϊστάμενος της Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε.Η.Β.Ι.Δ.Μ.,
 5. Ιωάννα Κορακιανίτη, Συντηρήτρια του ΜΑΤ,
 6. Αλεξία Τραυλού, Αρχαιολόγος της ΕΦΑ Κέρκυρας,
 7. Μαρία Παπαδάκη, Λ.Β.Α. στο Παν/μιο Ιωαννίνων,
 8. Κων/να Γραβάνη, Αρχαιολόγος,
 9. Ηλίας Σβέρκος, Επίκουρος Καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
 10. Μαρία Γρίβα , Αρχιτέκτων ΥΠΕΚΑ,
 11. Γεώργιος Μάμαλος, εκπρόσωπος ΤΕΔΚ,

 

 

Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί η κα Γουλιέλμα-Κυριακή Αυγερινού, Αρχαιολόγος της ΕΦΑ Κέρκυρας, η οποία ορίστηκε με την ανωτέρω Απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α., αναπληρούμενη από την Ελένη Μπονέλου.

 

Χωρική αρμοδιότητα του Συμβουλίου και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες, οι οποίες εισάγουν θέματα στο Συμβούλιο: ΕΦΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΕΦΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ, ΕΦΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΕΦΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ & ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ.

Έδρα και τηλέφωνα επικοινωνίας: Κέρκυρα (οδός Αρμένη Βράιλα 1 – Κέρκυρα),  26610-30770, 43389.

E-mail: tsmin@culture.gr