Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Νοτίου Αιγαίου | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Νοτίου Αιγαίου

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: 

ΦΕΚ 965_ΥΟΔΔ_15_09_2023

ΦΕΚ 419_ΥΟΔΔ_26_04_2024

ΦΕΚ_β_4612_19_10_2020_ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

14 Σεπτεμβρίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 965

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αριθμ. 427240
Ορισμός μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνη-
μείων Βορείου Αιγαίου.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 49 του ν. 4858/2021, όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 72 του ν. 5021/2023 (Α’ 31) και του άρ-
θρου 52 του ιδίου νόμου (ν. 4858/2021) «Κύρωση Κώδικα
νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α’ 220),
β) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45),
γ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
ε) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετο-
νομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-
νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά
αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσω-
πικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/37120/
03.07.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός Γραμμα-
τέων του Κ.Α.Σ., Κ.Σ.Ν.Μ. και Τοπικών Συμβουλίων Μνη-
μείων του ΥΠΠΟ» (Β’ 841), όπως τροποποιήθηκε με την
υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/55755/10.06.2008
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση αποφάσεων καθο-
ρισμού Γραμματέων του Κ.Σ.Ν.Μ., των Τοπικών Συμ-
βουλίων Μνημείων και του Συμβουλίου Μουσείων του
Υπουργείου Πολιτισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 264).
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/
14.10.2020 υπουργική απόφαση «Οργάνωση και λει-
τουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002 στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β’ 4612).
4. Το υπ’ αρ. 125537/16.08.2023 έγγραφο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
5. Το υπ’ αρ. 2827_2023/01.09.2023 (αρ. πρωτ. εισερχ.
ΥΠΠΟ/413439/04.09.2023) έγγραφο της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδος.
6. Τα υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/89516/3488/
31.08.2023, με ορθή επανάληψη στις 08.09.2023, (αρ.
πρωτ. εισερχ. ΥΠΠΟ/425148/11.09.2023) και υπό στοι-
χεία ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/92787/3646/11.09.2023 (αρ. πρωτ.
εισερχ. ΥΠΠΟ/427103/11.09.2023) έγγραφα του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/409392/31.08.2023 έγγραφο
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποφασίζουμε:
Ι. Ορίζουμε ως μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημεί-
ων Βορείου Αιγαίου (έδρα Μυτιλήνη) του Υπουργείου
Πολιτισμού, με τριετή θητεία από τη λήξη της τρέχουσας
θητείας, τους παρακάτω:
1. Τον Κουφογιάννη Νικόλαο του Ιωάννη, με ΑΔΤ
ΑΚ 139773, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γρα-
φείο Νομικού Συμβουλίου στη Γενική Γραμματεία Αιγαί-
ου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής ως Πρόεδρο, αναπληρούμε-
νος από την Τρεκλή Σταυρούλα του Κλεάνθη, με ΑΔΤ
ΑΕ 005108, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στον Θε-
ματικό Σχηματισμό Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των Δικαστηρίων της, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Δικαστηρίων της Αλλο-
δαπής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
2. Τον Τριανταφυλλίδη Παύλο του Zαχαρία, με ΑΔΤ
Μ 220692, μόνιμο υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου
ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιο-
τήτων Λέσβου, αναπληρούμενο από τη Βάσση ’Ολγα
του Ελευθερίου, με ΑΔΤ ΑΟ 292174, μόνιμη υπάλληλο
με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου.
3. Τη Βαλάκου Παρισιάνθη του Δημητρίου, με ΑΔΤ
ΑΕ 936002, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου
ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντι-
νών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, αναπληρούμενη από την
Τσαρδάκα Δέσποινα του Αντωνίου, με ΑΔΤ ΑΑ 498495,
υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου Χρόνου, με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων,
Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ανωτέρω Εφορείας.
4262 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 965/14.09.2023
4. Την Κοκώνα Ρούγγου του Δημητρίου, με ΑΔΤ
Χ 999708, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ
Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου, αναπληρούμενη από την Παπαγε-
ωργίου Μαρία του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΖ 430399, υπάλληλο
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη
του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιο-
τήτων και Μουσείων της ανωτέρω Εφορείας.
5. Την Στεφάνου Ελένη του Ελευθερίου, με ΑΔΤ
Ν 914530, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,
ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με Α’ βαθμό,
Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογικών ’Εργων και
Μελετών, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, αναπλη-
ρούμενη από την Μωραΐτου Παρασκευή του Αθανασί-
ου, με ΑΔΤ ΑΖ 955452, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ
Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
με Α’ βαθμό, που υπηρετεί στην Υπηρεσία νεωτέρων
Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.
6. Την Πίτσιου Δέσποινα του Μιχαήλ, με ΑΔΤ
ΑΕ 428752, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ίδιας
ειδικότητας, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Λέσβου, αναπληρούμενη από τον Μάλλη Νικόλαο
του Ευστράτιου, με ΑΔΤ Ν 914853, υπάλληλο Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με Α’ βαθμό, του κλάδου ΤΕ
Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ίδιας
ειδικότητας, που υπηρετεί στην ανωτέρω Εφορεία.
7. Τη Λάγιου Ευγενία του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ 085517,
υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων),
Προϊσταμένη του Τμήματος Εθνικής Χωροταξικής
Στρατηγικής της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναπλη-
ρούμενη από τη Γιάλπα Φωτεινή του Χαράλαμπου, με
ΑΔΤ ΑΝ 035531, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
(Αρχιτεκτόνων), Προϊσταμένη του Τμήματος Ιστορικών
Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών της Δι-
εύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και
Αδειοδοτήσεων του ανωτέρω Υπουργείου.
8. Τον Αναστασιάδη Βασίλειο του Ιωάννη, με ΑΔΤ
ΑΚ 074310, Kαθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου, αναπληρούμενο από την Καταπότη Δέσποινα
του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΙ 600098, Επίκουρη Καθηγήτρια
Θεωρίας Πολιτισμού και Ψηφιακού Πολιτισμού του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου.
9. Τον Ζούρο Νικόλαο του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ
ΑΑ 438376, Καθηγητή Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, αναπληρούμενο από τη Γαλανίδου Παρθένα
(Νένα) του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΖ 960502, Καθηγήτρια
Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
10. Τον Παπαγεωργίου Δημήτριο του Νικολάου, με ΑΔΤ
ΑΕ 428988, Καθηγητή Θεωρίας της Επιτέλεσης και Πολιτι-
στικής Αναπαράστασης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ανα-
πληρούμενο από τον Μίνω Νικόλαο του Κωνσταντίνου,
με ΑΔΤ ΑΚ 5913518, Επίτιμο Διευθυντή του Υπουργείου
Πολιτισμού.
11. Τον Βατό Ιωάννη του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ΑΡ 294019,
Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Μυτιλήνης, αναπληρού-
μενο από τον Καλογεράκη Παύλο του Πέτρου, με ΑΔΤ
ΑΒ 651436, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Χίου.
ΙΙ. Καθήκοντα Εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο κατά
περίπτωση Προϊστάμενος της Περιφερειακής ή Ειδικής
Περιφερειακής υπηρεσίας ή υπάλληλος που υπηρετεί σε
αυτή και έχει οριστεί από τον Προϊστάμενο ως εισηγητής,
κατά περίπτωση, ανάλογα με το ζήτημα.
ΙΙΙ. Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο θα εκτελεί θα
εκτελεί η Τσολάκη Δέσποινα του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ
ΑΑ 438605, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων,
με Α’ βαθμό, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων
Λέσβου, αναπληρούμενη από τoν Σαμαρά Νεκτάριο του
Ευστρατίου, με ΑΔΤ Μ 922870, υπάλληλος με σχέση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με Α’ βαθμό,
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, που υπηρετεί
στην ανωτέρω Εφορεία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2023
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Αριθμ. 427247
Ορισμός μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνη-
μείων Αττικής.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 49 του ν. 4858/2021, όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 72 του ν. 5021/2023 (Α’ 31) και του άρ-
θρου 52 του ιδίου νόμου (ν. 4858/2021) «Κύρωση Κώδικα
νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α’ 220),
β) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45),
γ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
ε) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετο-
νομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-
νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά
αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσω-
πικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/37120/
03.07.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός Γραμμα-
τέων του Κ.Α.Σ., Κ.Σ.Ν.Μ. και Τοπικών Συμβουλίων Μνη-
μείων του ΥΠΠΟ» (Β’ 841), όπως τροποποιήθηκε με την
Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 965/14.09.2023 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4263
υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/55755/10.06.2008
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση αποφάσεων καθο-
ρισμού Γραμματέων του Κ.Σ.Ν.Μ., των Τοπικών Συμ-
βουλίων Μνημείων και του Συμβουλίου Μουσείων του
Υπουργείου Πολιτισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 264).
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/
14.10.2020 υπουργική απόφαση «Οργάνωση και λει-
τουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002 στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β’ 4612).
4. Το υπ’ αρ. 125537/16.08.2023 έγγραφο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
5. Το υπ’ αρ. 2827_2023/01.09.2023 (αρ. πρωτ. εισερχ.
ΥΠΠΟ/413439/04.09.2023) έγγραφο της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδος.
6. Τα υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/89516/3488/
31.08.2023, με ορθή επανάληψη στις 08.09.2023, (αρ.
πρωτ. εισερχ. ΥΠΠΟ/425148/11.09.2023), υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/92787/3646/11.09.2023 (αρ. πρωτ. ει-
σερχ. ΥΠΠΟ/427103/11.09.2023) έγγραφα του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/409392/31.08.2023 έγγραφο
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποφασίζουμε:
Ι. Ορίζουμε ως μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημεί-
ων Αττικής (έδρα Αθήνα) του Υπουργείου Πολιτισμού,
με τριετή θητεία από τη λήξη της τρέχουσας θητείας,
τους παρακάτω:
1. Τον Τσάκαλο Ευάγγελο του Δημητρίου, με ΑΔΤ
ΑΒ 578017, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γρα-
φείο Νομικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Πολιτισμού,
ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από την Χατζούλη Ελένη
του Απόστολου, με ΑΔΤ ΑΚ 967248, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ.,
που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβουλίου στο
Υπουργείο Πολιτισμού.
2. Την Καραμπερίδη Αργυρώ του Αλέξανδρου, με ΑΔΤ
Χ 702168, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ
Αρχαιολόγων, ειδικότητας Βυζαντινών – Μεταβυζαντι-
νών, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μετα-
βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, αναπληρούμενη από την
Ήβου Γεωργία του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΜ 593738, μόνι-
μη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων
ειδικότητας Προϊστορικών – Κλασικών, που υπηρετεί στη
Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
3. Την Ανδρίκου Ελένη του Ευάγγελου, με ΑΔΤ
ΑΡ 106118, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου
ΠΕ Αρχαιολόγων ειδικότητας Προϊστορικών – Κλασικών,
Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής
Αττικής, αναπληρούμενη από την Μερκούρη Χριστίνα
του Ευάγγελου με ΑΔΤ ΑΝ 652100, μόνιμη υπάλληλο
με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων ειδικότητας
Προϊστορικών – Κλασικών, Προϊσταμένη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.
4. Την Μπάνου Ελένη του Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ
ΑΕ 546823, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου
ΠΕ Αρχαιολόγων ειδικότητας Προϊστορικών – Κλασικών,
Προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, ανα-
πληρούμενη από την Σίμωσι Αγγελική του Γεωργίου, με
ΑΔΤ ΑΗ 561009, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλά-
δου ΠΕ Αρχαιολόγων ειδικότητας Προϊστορικών – Κλασι-
κών, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς
και Νήσων.
5. Τον Τσάβαλο Σταύρο του Θεοφάνη, με ΑΔΤ Σ 515131,
μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Μηχανι-
κών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αναπληρωτή
ελλείποντος Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Νεωτέρων
Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής
Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων, αναπληρούμενο από
την Μουτσίδου Αναστασία του Σάββα με ΑΔΤ Ν 425963,
υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου Χρόνου με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που υπηρετεί
στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έρ-
γων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων.
6. Τον Κωσταλούπη Παναγιώτη του Γεωργίου, με ΑΔΤ
ΑΒ 525010, μόνιμο υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και ’Εργων Τέχνης, Προϊ-
στάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης
Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, της Διεύθυνσης Συ-
ντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, αναπλη-
ρούμενο από τον Ματαράγκα Ιωάννη του Παναγιώτη, με
ΑΔΤ ΑΒ 055042, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με Α’ βαθμό του κλάδου ΤΕ
Συντηρητών Αρχαιοτήτων και ’Εργων Τέχνης, που υπη-
ρετεί στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέ-
ρων Μνημείων.
7. Την Ματσούκα Δήμητρα του Δημητρίου, με ΑΔΤ
ΑΟ 187325, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρ-
χιτεκτόνων), Προϊσταμένη του Τμήματος Διατηρητέων
Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών
και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, αναπληρούμενη από τον Συφαλάκη Παναγιώ-
τη του Αναστασίου, με ΑΔΤ ΑΟ 052202, υπάλληλο του
κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων), που υπηρετεί
στην ίδια Διεύθυνση του ανωτέρω Υπουργείου.
8. Την Δρακωτού Ιωάννα του Γεωργίου, με ΑΔΤ
ΑΚ 528295, Αρχαιολόγο, Επίτιμη Διευθύντρια Εφορεί-
ας Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ, αναπληρούμενη από την
Τσοφοπούλου – Γκίνη Ελένη του Προκόπη, με ΑΔΤ
ΑΕ 138207, Αρχαιολόγο, Επίτιμη Διευθύντρια Εφορείας
Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ.
9. Την Δελλαπόρτα Αικατερίνη – Ρόζα- Μαρία του Παύ-
λου, με ΑΔΤ ΑΕ 039106, Αρχαιολόγο, Γενική Διευθύντρια
του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου-ΝΠΔΔ, ανα-
πληρούμενη από τον Παπαδάτο Ιωάννη του Ευάγγελου,
με ΑΔΤ ΑΚ 243907, Καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολο-
γίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
10. Τον Τουρνικιώτη Παναγιώτη του Ιωάννη, με ΑΔΤ
Ξ 348973, Ομότιμο Καθηγητή Αρχιτεκτονικής της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου, αναπληρούμενο από τον Κούρκουλα Ανδρέα
του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Χ 680946, Ομότιμο Καθηγητή
Αρχιτεκτονικής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
11. Την Μεντεσίδου Δέσποινα του Βασιλείου, με ΑΔΤ
ΑΒ 055310, Δημοτική Σύμβουλο Λυκόβρυσης- Πεύκης,
αναπληρούμενη από την Μουρατίδη Μαρία του Δημη-
4264 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 965/14.09.2023
τρίου, με ΑΔΤ ΑΜ 030108, Δημοτική Σύμβουλο Λυκό-
βρυσης-Πεύκης.
ΙΙ. Καθήκοντα Εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο κατά
περίπτωση Προϊστάμενος της Περιφερειακής ή Ειδικής
Περιφερειακής υπηρεσίας ή υπάλληλος που υπηρετεί σε
αυτή και έχει οριστεί από τον Προϊστάμενο ως εισηγητής,
κατά περίπτωση, ανάλογα με το ζήτημα.
ΙΙΙ. Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο θα εκτελεί ο Βα-
φειάδης Γρηγόριος του Νικολάου, με ΑΔΤ Π 687600,
υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο-
ρίστου Χρόνου με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιο-
λόγων, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και
Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, αναπληρούμενος
από την Αβραμίδου Αικατερίνη του Απόστολου, με ΑΔΤ
ΑΚ 026706, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρ-
χαιολόγων, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πόλης Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2023
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Αριθμ. 427254
Ορισμός μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνη-
μείων Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 49 του ν. 4858/2021, όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 72 του ν. 5021/2023 (Α’ 31) και του άρ-
θρου 52 του ιδίου νόμου (ν. 4858/2021) «Κύρωση Κώδικα
νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α’ 220),
β) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45),
γ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
ε) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετο-
νομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-
νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά
αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσω-
πικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/37120/
03.07.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός Γραμμα-
τέων του Κ.Α.Σ., Κ.Σ.Ν.Μ. και Τοπικών Συμβουλίων Μνη-
μείων του ΥΠΠΟ» (Β’ 841), όπως τροποποιήθηκε με την
υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/55755/10.06.2008
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση αποφάσεων καθο-
ρισμού Γραμματέων του Κ.Σ.Ν.Μ., των Τοπικών Συμ-
βουλίων Μνημείων και του Συμβουλίου Μουσείων του
Υπουργείου Πολιτισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 264).
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/
14.10.2020 υπουργική απόφαση «Οργάνωση και λει-
τουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002 στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β’ 4612).
4. Το υπ’ αρ. 125537/16.08.2023 έγγραφο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
5. Το υπ’ αρ. 2827_2023/01.09.2023 (αρ. πρωτ. εισερχ.
ΥΠΠΟ/413439/04.09.2023) έγγραφο της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδος.
6. Τα υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/89516/3488/
31.08.2023, με ορθή επανάληψη στις 08.09.2023, (αρ.
πρωτ. εισερχ. ΥΠΠΟ/425148/11.09.2023), υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/92787/3646/11.09.2023 (αρ. πρωτ. ει-
σερχ. ΥΠΠΟ/427103/11.09.2023) έγγραφα του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/409392/31.08.2023 έγγραφο
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
8. Το υπ’ αρ. 115866/212/08.09.2023 (αρ. πρωτ. εισερχ.
ΥΠΠΟ/425153/08.09.2023) έγγραφο του Περιφερειάρχη
Νοτίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:
Ι. Ορίζουμε ως μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημεί-
ων Νοτίου Αιγαίου (έδρα Αθήνα) του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, με τριετή θητεία από τη λήξη της τρέχουσας
θητείας, τους παρακάτω:
1. Την Οικονόμου Μαρία του Χρήστου, με ΑΔΤ
ΑΝ 961234, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γρα-
φείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Πολιτισμού,
ως Πρόεδρο, αναπληρούμενη από τον Τσάκαλο Ευάγ-
γελο του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΒ 578017, Πάρεδρο του
Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου
του Υπουργείου Πολιτισμού.
2. Τον Αθανασούλη Δημήτριο του Χρήστου, με ΑΔΤ
ΑΖ 5072051, μόνιμο υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου
ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Κυκλάδων, αναπληρούμενο από τη Σιγάλα Μαρία
του Ζάννες, με ΑΔΤ ΑΕ 958091, μόνιμη υπάλληλο με
Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του
Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
3. Την Καραπαναγιώτη Άννα Βασιλική του Δημητρίου,
με ΑΔΤ ΑΚ 359259, Αρχαιολόγο, Γενική Διευθύντρια του
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου – ΝΠΔΔ, αναπληρού-
μενη από τον Θέμο Αθανάσιο του Αλεξάνδρου, με ΑΔΤ
ΑΝ 127183, μόνιμο υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ
Αρχαιολόγων, Προϊστάμενο του Επιγραφικού Μουσείου.
4. Την Σαλίχου Αλεξάνδρα του Αναστασίου, με ΑΔΤ
ΑΙ 076239, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ
Αρχαιολόγων, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πόλης Αθηνών, αναπληρούμενη από την Παπαδοπούλου
Γεωργία του Δημητρίου, με ΑΔΤ Λ 039331, μόνιμη υπάλλη-
λο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη
του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
5. Τη Μουτσίδου Αναστασία του Σάββα, με ΑΔΤ
ΑΙ 117256, υπάλληλο Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό-
Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 965/14.09.2023 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4265
νου με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που υπηρετεί στην Υπηρε-
σία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής,
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων, αναπληρού-
μενη από την Αττάρτ Βασιλική του Λυκούργου, με ΑΔΤ
Χ 08198, υπάλληλο Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση
Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστι-
κών Κτιρίων.
6. Την Αργυροπούλου Μαρία του Λεωνίδα, με ΑΔΤ
ΑΒ 661263, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και ’Εργων Τέχνης, Προϊ-
σταμένη του Τμήματος Μελετών Συντήρησης Αρχαίων
και Νεωτέρων Μνημείων της Διεύθυνσης Συντήρησης
Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, αναπληρούμενη από
τον Πρόκο Πέτρο του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΕ 026822, μό-
νιμο υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΤΕ Συντηρητών
Αρχαιοτήτων και ’Εργων Τέχνης της Διεύθυνσης Συντή-
ρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων.
7. Τη Γιάλπα Φωτεινή του Χαράλαμπου, με ΑΔΤ
ΑΝ 035531, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρ-
χιτεκτόνων), Προϊσταμένη του Τμήματος Ιστορικών Κέ-
ντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύ-
θυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και
Αδειοδοτήσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, αναπληρούμενη από τη Δημητρακοπούλου
Ειρήνη του Αναστάσιου, με ΑΔΤ ΑΚ 570463, υπάλληλο
του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων) που υπηρετεί
στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονι-
σμών και Αδειοδοτήσεων του ανωτέρω Υπουργείου.
8. Τον Συφαλάκη Παναγιώτη του Αναστασίου, με ΑΔΤ
ΑΟ 052202, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρ-
χιτεκτόνων), που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αρχιτεκτο-
νικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναπλη-
ρούμενο από την Κλεονίκη Μακρίδου του Ιωάννη, με
ΑΔΤ ΑΚ 130320, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
(Αρχιτεκτόνων), που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση του
ανωτέρω Υπουργείου.
9. Τη Μαρθάρη Μαρία του Ευάγγελου, με ΑΔΤ
Μ 148869, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, αναπλη-
ρούμενη από τη Σφυρόερα Αλεξάνδρα του Σταμάτιου,
με ΑΔΤ Χ 565484, μέλος ΕΔΕΙ στο Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών.
10. Την Βλάχου Βασιλική του Νικολάου, με ΑΔΤ
ΑΝ 621480, Επίκουρη Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου, αναπληρούμενη από τον Καρβώνη
Παύλο-Στυλιανό του Πέτρου-Ιγνάτιου, με ΑΔΤ ΑΒ 050976,
Επίκουρο Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του ΑΠΘ.
11. Την Τσακανίκα Ελευθερία του Πέτρου, με ΑΔΤ
ΑΚ 517805, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκουρη Καθη-
γήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αναπληρούμενη από τον
Αντωνίου Ανδρέα του Αντωνίου, με ΑΔΤ ΑΟ 047897, Πο-
λιτικό Μηχανικό του ΕΜΠ.
12. Τον Κούκα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, με ΑΔΤ
ΑΝ 443111, Δήμαρχο Μυκόνου, αναπληρούμενο από
τον Σιγάλα Αντώνιο του Σωτηρίου, με ΑΔΤ ΑΒ 175577,
Δήμαρχο Θήρας.
13. Την Κανάκη Ελένη του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΝ 949884,
υπάλληλο με Α’βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδι-
κότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που υπηρετεί στη
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, αναπληρούμενη από τη Δημητρέλλου
Στυλιανή του Χαραλάμπους, με ΑΔΤ ΑΙ 671038, υπάλλη-
λο με Δ’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας
Πολιτικών Μηχανικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τε-
χνικών Έργων Κυκλάδων της ίδιας Περιφέρειας.
ΙΙ. Καθήκοντα Εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο κατά
περίπτωση Προϊστάμενος της Περιφερειακής ή Ειδικής
Περιφερειακής υπηρεσίας ή υπάλληλος που υπηρετεί σε
αυτή και έχει οριστεί από τον Προϊστάμενο ως εισηγητής,
κατά περίπτωση, ανάλογα με το ζήτημα.
ΙΙΙ. Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο θα εκτελεί η Γερανί-
ου Μαρία του Αθανάσιου Ευαγγέλου, με ΑΔΤ ΑΖ 031429,
υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με Α’ βαθ-
μό, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, που υπηρετεί στην Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, αναπληρούμενη από τον
Βαφειάδη Γρηγόριο του Νικολάου με ΑΔΤ Π 687600, υπάλ-
ληλο Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με Α’ βαθμό,
του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, που υπηρετεί στη Διεύθυν-
ση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2023
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Αριθμ. 427256
Ορισμός μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνη-
μείων Δωδεκανήσου.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 49 του ν. 4858/2021, όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 72 του ν. 5021/2023 (Α’ 31) και του άρ-
θρου 52 του ιδίου νόμου (ν. 4858/2021) «Κύρωση Κώδικα
νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α’ 220),
β) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45),
γ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
ε) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετο-
νομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-
νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά
αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσω-
πικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
4266 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 965/14.09.2023
στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/37120/
03.07.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός Γραμμα-
τέων του Κ.Α.Σ., Κ.Σ.Ν.Μ. και Τοπικών Συμβουλίων Μνη-
μείων του ΥΠΠΟ» (Β’ 841), όπως τροποποιήθηκε με την
υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/55755/10.06.2008
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση αποφάσεων καθο-
ρισμού Γραμματέων του Κ.Σ.Ν.Μ., των Τοπικών Συμ-
βουλίων Μνημείων και του Συμβουλίου Μουσείων του
Υπουργείου Πολιτισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 264).
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/
14.10.2020 υπουργική απόφαση «Οργάνωση και λει-
τουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002 στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β’ 4612).
4. Το υπ’ αρ. 125537/16.08.2023 έγγραφο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
5. Το υπ’ αρ. 2827_2023/01.09.2023 (αρ. πρωτ. εισερχ.
ΥΠΠΟ/413439/04.09.2023) έγγραφο της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδος.
6. Τα υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/89516/3488/
31.08.2023, με ορθή επανάληψη στις 08.09.2023, (αρ.
πρωτ. εισερχ. ΥΠΠΟ/425148/11.09.2023) και υπό στοι-
χεία ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/92787/3646/11.09.2023 (αρ. πρωτ.
εισερχ. ΥΠΠΟ/427103/11.09.2023) έγγραφα του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/409392/31.08.2023 έγγραφο
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποφασίζουμε:
Ι. Ορίζουμε ως μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μνη-
μείων Δωδεκανήσου (έδρα Ρόδος) του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, με τριετή θητεία από τη λήξη της τρέχουσας
θητείας, τους παρακάτω:
1. Τον Κόκλα Γεώργιο του Ανδρέα, με ΑΔΤ ΑΝ 147820,
Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο
Ρόδου, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τη Μαρίνου
Κωνσταντίνα του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ ΑΙ 115816, Πάρεδρο
του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβου-
λίου στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
2. Τη Μιχαηλίδου Μαρία του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ
Η 984302, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ
Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Δωδεκανήσου, αναπληρούμενη από τον Τριανταφυλλίδη
Παύλο του Zαχαρία, με ΑΔΤ Μ 220692, μόνιμο υπάλληλο
με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊστάμενο
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
3. Την Κατσιώτη Αγγελική του Ευριπίδη, με ΑΔΤ
ΑΙ 929478, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου
ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντι-
νών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, αναπληρούμενη
από την Κάσδαγλη ’Αννα – Μαρία του Νικόλαου, με ΑΔΤ
ΑΝ 955772, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου
ΠΕ Αρχαιολόγων, που υπηρετεί στην ανωτέρω Εφορεία.
4. Τη Φαρμακίδου Ελένη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ
AI 925499, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου
ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστο-
ρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, αναπληρούμενη
από την Παπαβασιλείου Ελένη του Κωνσταντίνου, με
ΑΔΤ 055104, μόνιμη υπάλληλο με Β’ βαθμό του κλάδου
ΠΕ Αρχαιολόγων, που υπηρετεί στην ανωτέρω Εφορεία.
5. Τον Ντέλλα Γεώργιο του Ηλία, με ΑΔΤ Χ 822374, μό-
νιμο υπάλληλο με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,
ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αναπληρωτή
ελλείποντος Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Νεωτέρων
Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, αναπλη-
ρούμενο από την Αικατερίνη Μανούσου του Αλεξίου, με
ΑΔΤ ΑΑ 341577, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό, του κλά-
δου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχα-
νικών, Αναπληρώτρια ελλείποντος Προϊσταμένου του
Τμήματος Μελετών και ’Εργων Αναστήλωσης Μνημείων,
Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων της Υπηρεσίας Νε-
ωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.
6. Τον Πατατούκο Σωτήριο του Ιωάννη, με ΑΔΤ
Σ 824152, μόνιμο υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΤΕ
Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ίδιας
ειδικότητας, Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Δωδεκανήσου, αναπληρούμενο από την Δασακλή
Νεκταρία του Ονούφριου, με ΑΔΤ ΑΜ 447204, μόνιμη
υπάλληλο με Α’ βαθμό, του κλάδου ΤΕ Συντηρητών
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ίδιας ειδικότητας,
Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Νεωτέρων
Μνημείων και Έργων Τέχνης της Υπηρεσίας Νεωτέρων
Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.
7. Την Λάλου Ελένη του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΗ 131843,
υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων) που
υπηρετεί στο Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής,
της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, αναπληρούμενη από την Σπυ-
ροπούλου Άννα του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΟ 873485,
υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων),
που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα του ανωτέρω Υπουργείου.
8. Τον Στεφανάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, με ΑΔΤ
Ξ 916785, Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου, αναπληρούμενο από τον Συρόπουλο
Σπυρίδωνα του Δανιήλ με ΑΔΤ ΑΕ 452041, Καθηγητή Αρ-
χαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
9. Τη Μαραγκού Ευαγγελία-Λίλα του Ιωάννη με ΑΔΤ
Ρ 528966, Αρχαιολόγο, αναπληρούμενη από τη Φιλή-
μονος – Τσοποτού Μελπομένη του Δημητρίου με ΑΔΤ
ΑΗ 952827, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων.
10. Τον Παπαχριστοδούλου Ιωάννη του Χριστοδούλου,
με ΑΔΤ ΑΗ 947898, Επίτιμο Διευθυντή Αρχαιοτήτων, ανα-
πληρούμενο από τη Γιαννικουρή Αγγελική του Εμμανου-
ήλ, με ΑΔΤ Μ 928581, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων.
11. Τον Δράκο Στέφανο του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΙ 928821,
Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δό-
μησης Δήμου Ρόδου, αναπληρούμενο από την Κιαχα-
γιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα του Συμεών, με ΑΔΤ Ν 928530,
Δημοτική Σύμβουλο Δήμου Ρόδου.
ΙΙ. Καθήκοντα Εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο κατά
περίπτωση Προϊστάμενος της Περιφερειακής ή Ειδικής
Περιφερειακής υπηρεσίας ή υπάλληλος που υπηρετεί σε
αυτή και έχει οριστεί από τον Προϊστάμενο ως εισηγητής,
κατά περίπτωση, ανάλογα με το ζήτημα.
ΙΙΙ. Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο θα εκτελεί η Κά-
τσου Γιαννούλα του Ηλία με ΑΔΤ Ν 495879, υπάλληλος
Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 965/14.09.2023 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4267
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, που υπηρε-
τεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, αναπλη-
ρούμενη από την Τσακανίκα Ελένη του Παναγιώτη, με
ΑΔΤ Ξ 682142, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ
Αρχαιολόγων, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων
Δωδεκανήσου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2023
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Αριθμ. 427779
Ορισμός μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνη-
μείων Κρήτης.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 49 του ν. 4858/2021, όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 72 του ν. 5021/2023 (Α’ 31) και του άρ-
θρου 52 του ιδίου νόμου (ν. 4858/2021) «Κύρωση Κώδικα
νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α’ 220),
β) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45),
γ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7)
δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
ε) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετο-
νομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-
νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά
αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσω-
πικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/37120/
03.07.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός Γραμμα-
τέων του Κ.Α.Σ., Κ.Σ.Ν.Μ. και Τοπικών Συμβουλίων Μνη-
μείων του ΥΠΠΟ» (Β’ 841), όπως τροποποιήθηκε με την
υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/55755/10.06.2008
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση αποφάσεων καθο-
ρισμού Γραμματέων του Κ.Σ.Ν.Μ., των Τοπικών Συμ-
βουλίων Μνημείων και του Συμβουλίου Μουσείων του
Υπουργείου Πολιτισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 264).
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/
14.10.2020 υπουργική απόφαση «Οργάνωση και λει-
τουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002 στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β’ 4612).
4. Το υπ’ αρ. 125537/16.08.2023 έγγραφο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
5. Το υπ’ αρ. 2827_2023/01.09.2023 (αρ. πρωτ. εισερχ.
ΥΠΠΟ/413439/04.09.2023) έγγραφο της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδος.
6. Τα υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/89516/3488/
31.08.2023, με ορθή επανάληψη στις 08.09.2023, (αρ.
πρωτ. εισερχ. ΥΠΠΟ/425148/11.09.2023), υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/92787/3646/11.09.2023 (αρ. πρωτ. ει-
σερχ. ΥΠΠΟ/427103/11.09.2023) έγγραφα του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/409392/31.08.2023 έγγραφο
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποφασίζουμε:
Ι. Ορίζουμε ως μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημεί-
ων Κρήτης (έδρα Ηράκλειο) του Υπουργείου Πολιτισμού,
με τριετή θητεία από τη λήξη της τρέχουσας θητείας,
τους παρακάτω:
1. Την Κυρίτση Αντωνία του Νικολάου, με ΑΔΤ
ΑΗ 568789, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Δι-
καστικό Γραφείο Ηρακλείου, ως Πρόεδρο, αναπληρού-
μενη από τη Σαφαρή Ευδοκία του Κωνσταντίνου, με
ΑΔΤ ΑΕ 974412, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο
Δικαστικό Γραφείο Χανίων.
2. Την Τζιγκουνάκη Αναστασία του Μανούσου, με ΑΔΤ
Ξ 911949, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ
Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ρεθύμνου, αναπληρούμενη από τη Συθιακάκη Βασιλική
του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ N 975933, μόνιμη υπάλληλο με
Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.
3. Την Παπαδοπούλου Ελένη του Νικολάου, με ΑΔΤ
ΑΝ 943499, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου
ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιο-
τήτων Χανίων, αναπληρούμενη από την Κανάκη Ελένη
του Θεοφάνη, με ΑΔΤ ΑΜ 464904, μόνιμη υπάλληλο με
Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του
Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.
4. Τη Σοφιανού Χρύσα του Παναγιώτη, με ΑΔΤ
ΑΝ 933598, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ
Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Λασιθίου, αναπληρούμενη από τη Μανδαλάκη Στυλιανή
του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΒ 479869, μόνιμη υπάλληλο με
Α’ βαθμό του Κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, που υπηρετεί με
απόσπαση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
5. Την Ηλιάκη Γιωργία του Ευάγγελου, με ΑΔΤ ΑΙ 957028,
μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,
ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Προϊσταμένη του
Τμήματος Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πο-
λιτιστικών Αγαθών, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και
Τεχνικών Έργων Κρήτης, αναπληρούμενη από τη Χρονάκη
Δάφνη του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΑ 366020, μόνιμη υπάλληλο με
Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτό-
νων Μηχανικών, Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογικών
’Εργων και Μελετών, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου.
6. Τον Μαράκη Γεώργιο του Παναγιώτη, με ΑΔΤ
ΑΒ 040462, μόνιμο υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, που
υπηρετεί με απόσπαση ως Προϊστάμενος του Τμήμα-
τος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο Αρ-
4268 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 965/14.09.2023
χαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, αναπληρούμενο από
τη Σγουράκη Χρυσή του Παντελή, με ΑΔΤ ΑΕ 474435,
μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΤΕ Συντηρη-
τών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταμένη του
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.
7. Tον Συφαλάκη Παναγιώτη του Αναστασίου, με ΑΔΤ
ΑΟ 052202, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχι-
τεκτόνων), που υπηρετεί στο Τμήμα Ιστορικών Κέντρων
Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης
Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδο-
τήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
αναπληρούμενο από τη Δημητρακοπούλου Ειρήνη του
Αναστασίου, με ΑΔΤ ΑΚ 570463, υπάλληλο του κλάδου
ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων), που υπηρετεί στο Τμήμα
Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικο-
δομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ανωτέρω
Υπουργείου.
8. Την Κάντα Αθανασία του Άγγελου, με ΑΔΤ ΑΙ 37830,
Επίτιμη Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων, αναπλη-
ρούμενη από τη Σταυρουλάκη Μαρία του Ελευθερίου, με
ΑΔΤ ΑΙ 462763, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
9. Τον Ανδριανάκη Μιχάλη του Γεωργίου, με ΑΔΤ
ΑΗ 971637, Επίτιμο Διευθυντή Εφορείας Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων, αναπληρούμενο από την Κωτσάκη Αμαλία
του Σπυρίδωνος, με ΑΔΤ ΑΖ 609945, Καθηγήτρια της Σχο-
λής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
10. Τον Μποσνάκη Δημήτριο του Νικολάου, με ΑΔΤ
ΑΜ 972731, Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης, αναπληρούμενο από τη Μοσχόβη
Γεωργία του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΗ 463052, Αρχαιολόγο,
τέως Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μετα-
βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λασιθίου.
11. Τον Κουράκη Ιωάννη του Αντωνίου, με ΑΔΤ
ΑΟ 420496, Πρόεδρο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Κρήτης, αναπληρούμενο από τον Μαρινάκη Γεώργιο του
Χαρίτωνα, με ΑΔΤ Χ 962029, Δήμαρχο Ρεθύμνης.
ΙΙ. Καθήκοντα Εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο κατά
περίπτωση Προϊστάμενος της Περιφερειακής ή Ειδικής
Περιφερειακής υπηρεσίας ή υπάλληλος που υπηρετεί σε
αυτή και έχει οριστεί από τον Προϊστάμενο ως εισηγητής,
ανάλογα με το θέμα.
ΙΙΙ. Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο θα εκτελεί ο Μυλω-
νάς Δημήτριος του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ 427908, μόνιμος
υπάλληλος με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων,
που υπηρετεί με απόσπαση στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου, αναπληρούμενος από την Κουκουράκη Μα-
ρανθία του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΜ 952839, υπάλληλο με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με
Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, που υπηρετεί
στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2023
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Αριθμ. 427960
Ορισμός μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνη-
μείων Κεντρικής Μακεδονίας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 49 του ν. 4858/2021, όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 72 του ν. 5021/2023 (Α’ 31) και του άρ-
θρου 52 του ιδίου νόμου (ν. 4858/2021) «Κύρωση Κώδικα
νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α’ 220),
β) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45),
γ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
ε) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετο-
νομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-
νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά
αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσω-
πικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/37120/
03.07.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός Γραμμα-
τέων του Κ.Α.Σ., Κ.Σ.Ν.Μ. και Τοπικών Συμβουλίων Μνη-
μείων του ΥΠΠΟ» (Β’ 841), όπως τροποποιήθηκε με την
υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/55755/10.06.2008
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση αποφάσεων καθο-
ρισμού Γραμματέων του Κ.Σ.Ν.Μ., των Τοπικών Συμ-
βουλίων Μνημείων και του Συμβουλίου Μουσείων του
Υπουργείου Πολιτισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 264).
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/
14.10.2020 υπουργική απόφαση «Οργάνωση και λει-
τουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002 στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β’ 4612).
4. Το υπ’ αρ. 125537/16.08.2023 έγγραφο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
5. Το υπ’ αρ. 2827_2023/01.09.2023 (αρ. πρωτ. εισερχ.
ΥΠΠΟ/413439/04.09.2023) έγγραφο της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδος.
6. Τα υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/89516/3488/
31.08.2023, με ορθή επανάληψη στις 08.09.2023, (αρ.
πρωτ. εισερχ. ΥΠΠΟ/425148/11.09.2023), υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/92787/3646/11.09.2023 (αρ. πρωτ. ει-
σερχ. ΥΠΠΟ/427103/11.09.2023) έγγραφα του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/409392/31.08.2023 έγγραφο
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποφασίζουμε:
Ι. Ορίζουμε ως μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μνη-
μείων Κεντρικής Μακεδονίας (έδρα Θεσσαλονίκη) του
Υπουργείου Πολιτισμού, με τριετή θητεία από τη λήξη
της τρέχουσας θητείας, τους παρακάτω:
1. Τον Πρίτσινα Νικόλαο του Γεωργίου με ΑΔΤ
ΑΒ 703478, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. που υπηρετεί στο
Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 965/14.09.2023 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4269
Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, ως Πρόεδρο,
αναπληρούμενο από την Άγγου Ελένη του Γεωργίου
με ΑΔΤ ΑΝ 695513, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού
Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μα-
κεδονίας και Θράκης.
2. Την Τσιάπαλη Μαρία του Βασιλείου με ΑΔΤ
ΑΙ 329892, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου
ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιο-
τήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, αναπληρούμενη
από την Τσιλιπάκου Αγαθονίκη του Δημητρίου με ΑΔΤ
ΑΝ 232482, Γενική Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντι-
νού Πολιτισμού – ΝΠΔΔ.
3. Την Κοτταρίδη Αγγελική του Ιωάννη με ΑΔΤ
ΑΒ 350643, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ
Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ημαθίας, αναπληρούμενη από τον Λιάκο Δημήτριο του
Αντωνίου με ΑΔΤ ΑΜ 705003, υπάλληλο με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του κλάδου ΠΕ
Αρχαιολόγων, με Α’ βαθμό, που υπηρετεί στην Εφορεία
Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.
4. Την Τσιγαρίδα Ελισσάβετ του Διομήδη, με ΑΔΤ
ΑΝ 229367, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου
ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Πέλλας και Αναπληρώτρια ελλείποντος Προϊσταμέ-
νου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης,
αναπληρούμενη από τον Σκιαδαρέση Γεώργιο του Νι-
κόλαου, με ΑΔΤ ΑΝ 207155, αρχαιολόγο, Αναπληρωτή
ελλείποντος Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Χαλκιδικής και Αγίου Όρους και Προϊστάμενο Τμήματος
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μου-
σείων της εν λόγω ΕΦΑ.
5. Τη Χριστοφορίδου Σοφία του Θεοδώρου με ΑΔΤ
ΑΒ 698120, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ
Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και
Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, αναπληρού-
μενη από τον Ζυγομαλά Δημήτριο του Μιχαήλ με ΑΔΤ
ΑΒ 369003 μόνιμο υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου
ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών, Προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Νεωτέ-
ρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων
Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Την Κυρανούδη Μαρία του Σταύρου με ΑΔΤ
ΑΚ 879776, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΤΕ
Συντηρητών Αρχαιοτήτων και ’Εργων Τέχνης, Προϊστα-
μένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης,
αναπληρούμενη από τη Ρεϊζή Αθανασία του Δημητρί-
ου ΑΔΤ ΑΑ 269299, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό, του
κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέ-
ρειας Θεσσαλονίκης.
7. Τον Πενέλη Γεώργιο του Γρηγορίου με ΑΔΤ
ΑΒ 706764, ομότιμο Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, αναπληρούμενο από την Αρακαδάκη Μαρία
του Σταύρου με ΑΔΤ ΑΖ 187380, τέως Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ειδική επιστήμονας στο
πεδίο της αρχιτεκτονικής.
8. Τη Μισαηλίδου Βασιλική του Παναγιώτη, με ΑΔΤ
ΑΜ 287462, Επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων, αναπληρού-
μενη από την Ακαμάτη Μαρία του Νικολάου, με ΑΔΤ
Θ 890051, Επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων.
9. Τον Τάντση Αναστάσιο του Αθανασίου με ΑΔΤ
ΑΚ 258906, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Επίκουρο Καθηγη-
τή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, αναπληρούμενο από τη Μαρκή
Ευτέρπη του Επαμεινώνδα, με ΑΔΤ Ρ 178696, Επίτιμη
Διευθύντρια Αρχαιοτήτων.
10. Τη Διαμαντοπούλου Ελένη του Αναστασίου, με
ΑΔΤ ΑΜ 127044, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
(Αρχιτεκτόνων), Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδια-
σμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Πε-
ριοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
αναπληρούμενη από τη Ζέκα Ευγενία του Αποστόλου,
με ΑΔΤ ΑΙ 708654, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
(Αρχιτεκτόνων), που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση του
ανωτέρω Υπουργείου.
11. Τον Δανιηλίδη Συμεών του Θεοδώρου με ΑΔΤ
ΑΝ 216651, Δήμαρχο Νεάπολης/Συκεών, αναπλη-
ρούμενο από τον Γάκη Βασίλειο του Γεωργίου με ΑΔΤ
ΑΕ 183646, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Θεσσαλονίκης.
ΙΙ. Καθήκοντα Εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο κατά
περίπτωση αρμόδιος Προϊστάμενος ή υπάλληλος του
κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων ή του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Αρχιτεκτόνων του ΥΠΠΟ.
ΙΙΙ. Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο θα εκτελεί η Καρα-
δήμου Αγνή του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Χ 008500, υπάλ-
ληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου, με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, που
υπηρετεί στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαι-
ολογίας, Γραφείο Βορείου Ελλάδος, αναπληρούμενη από
την Παντή Άννα του Χρυσάφη με ΑΔΤ Χ 241431, μόνιμη
υπάλληλος με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων,
που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας
Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2023
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Αριθμ. 428100
Ορισμός μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνη-
μείων Θεσσαλίας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 49 του ν. 4858/2021, όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 72 του ν. 5021/2023 (Α’ 31) και του άρ-
4270 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 965/14.09.2023
θρου 52 του ιδίου νόμου (ν. 4858/2021) «Κύρωση Κώδικα
νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α’ 220),
β) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45),
γ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
ε) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετο-
νομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-
νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά
αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσω-
πικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/37120/
03.07.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός Γραμμα-
τέων του Κ.Α.Σ., Κ.Σ.Ν.Μ. και Τοπικών Συμβουλίων Μνη-
μείων του ΥΠΠΟ» (Β’ 841), όπως τροποποιήθηκε με την
υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/55755/10.06.2008
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση αποφάσεων καθο-
ρισμού Γραμματέων του Κ.Σ.Ν.Μ., των Τοπικών Συμ-
βουλίων Μνημείων και του Συμβουλίου Μουσείων του
Υπουργείου Πολιτισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 264).
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/
14.10.2020 υπουργική απόφαση «Οργάνωση και λει-
τουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002 στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β’ 4612).
4. Το υπ’ αρ. 125537/16.08.2023 έγγραφο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
5. Το υπ’ αρ. 2827_2023/01.09.2023 (αρ. πρωτ. εισερχ.
ΥΠΠΟ/413439/04.09.2023) έγγραφο της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδος.
6. Τα υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/89516/3488/
31.08.2023, με ορθή επανάληψη στις 08.09.2023, (αρ.
πρωτ. εισερχ. ΥΠΠΟ/425148/11.09.2023) και υπό στοι-
χεία ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/92787/3646/11.09.2023 (αρ. πρωτ.
εισερχ. ΥΠΠΟ/427103/11.09.2023) έγγραφα του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/409392/31.08.2023 έγγραφο
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποφασίζουμε:
Ι. Ορίζουμε ως μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημεί-
ων Θεσσαλίας (Λάρισα) του Υπουργείου Πολιτισμού, με
τριετή θητεία από τη λήξη της τρέχουσας θητείας, τους
παρακάτω:
1. Την Ευσταθίου Ελένη του Τριαντάφυλλου, με ΑΔΤ
ΑΒ 421410, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Δι-
καστικό Γραφείο Λάρισας, ως Πρόεδρο, αναπληρούμε-
νη από τον Ψάρρη Απόστολο του Παναγιώτη, με ΑΔΤ
ΑΖ 523825, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Δι-
καστικό Γραφείο Λαμίας.
2. Την Μπάτζιου Ανθή του Αλέξανδρου, με ΑΔΤ
ΑΝ 333071, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ
Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Μαγνησίας, αναπληρούμενη από την Νικολάου Ελισάβετ
του Δημητρίου, με ΑΔΤ Π 947149, μόνιμη υπάλληλο με
Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του
Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και
Μουσείων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.
3. Τη Μαντζανά Κρυστάλλω του Δημητρίου, με ΑΔΤ
Κ 744600, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ
Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Τρικάλων, αναπληρούμενη από τον Κολομπότσιο Γεώργιο
του Χριστοφόρου, με ΑΔΤ Ν 820846, υπάλληλο Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ
Αρχαιολόγων, Αναπληρωτή ελλείποντος Προϊσταμένου
του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
και Μουσείων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων.
4. Την Σδρόλια Σταυρούλα του Τιμολέοντος, με ΑΔΤ
ΑΝ 314374, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου
ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Λάρισας, αναπληρούμενη από τον Τουφεξή Γεώργιο
του Νικολάου, με ΑΔΤ Χ 908845, μόνιμο υπάλληλο με
Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊστάμενο του
Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και
Μουσείων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.
5. Την Γεωργίου Κερασία του Αναστάσιου, με ΑΔΤ
ΑΕ 952389, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,
ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με Α’ βαθμό,
Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τε-
χνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας,
αναπληρούμενη από την Λαφαζάνη Στυλιανή του Θεοδώ-
ρου, με ΑΔΤ ΑΒ 175868, μόνιμη υπάλληλο με Β’ βαθμό του
κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων.
6. Τον Μητσάτσικα Μαργαρίτη του Αθανασίου, με ΑΔΤ
Μ 828593, μόνιμο υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΤΕ
Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊστά-
μενο του Τμήματος Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, αναπληρούμενο από
την Τούλη Βασιλική του Αθανασίου, με ΑΔΤ ΑΙ 832441,
μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του ιδίου κλάδου, Προ-
ϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.
7. Τη Ματσούκα Δήμητρα του Δημητρίου, με ΑΔΤ
ΑΟ 187325, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊ-
σταμένη του Τμήματος Διατηρητέων Διεύθυνσης Αρχιτε-
κτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναπλη-
ρούμενη από την Αυγουροπούλου Σοφία του Ηλία, με
ΑΔΤ ΑΕ 040704, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που
υπηρετεί στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κα-
νονισμών και Αδειοδοτήσεων του ανωτέρω Υπουργείου.
8. Τον Μαζαράκη – Aινιάν Αλέξανδρο, του Ιωάννη
-Μάρκου, με ΑΔΤ Τ 196667, Καθηγητή της Κλασικής Αρ-
χαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αναπληρούμε-
νο από την Τουρναβίτου Ιφιγένεια του Ευάγγελου, με ΑΔΤ
ΑΜ 237417, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
9. Την Αδρύμη Σισμάνη Βασιλική του Αθανασίου, με
ΑΔΤ ΑΕ 805335, Επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων, αναπλη-
ρούμενη από τον Παλιούρα Δημήτριο του Φιλίππου, με
ΑΔΤ ΑΙ 317768, Επίτιμο Διευθυντή της Υπηρεσίας Νεώ-
Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 965/14.09.2023 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4271
τερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας, του
Υπουργείου Πολιτισμού.
10. Tον Κολώνα Βασίλειο του Σεραφείμ, με ΑΔΤ
Ρ 153030, Καθηγητή Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, αναπληρούμενο από τον Βαραλή Ιωάννη του
Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΚ 419761, Αναπληρωτή Καθηγητή
Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
11. Την Καλαραριώτου Ειρήνη του Κωνσταντίνου, με
ΑΔΤ ΑΕ 310025, Δημοτική Σύμβουλο Δήμου Λαρισαί-
ων, αναπληρούμενη από τον Κολλάτο Κωνσταντίνο του
Επαμεινώνδα, με ΑΔΤ ΑΗ 798065, Δημοτικό Σύμβουλο
Δήμου Τεμπών.
ΙΙ. Καθήκοντα Εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο κατά
περίπτωση Προϊστάμενος της Περιφερειακής ή Ειδικής
Περιφερειακής υπηρεσίας ή υπάλληλος που υπηρετεί σε
αυτή και έχει οριστεί από τον Προϊστάμενο ως εισηγητής,
ανάλογα με το θέμα.
ΙΙΙ. Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο θα εκτελεί η Αλε-
ξίου Νεκταρία του Αχιλλέως, με ΑΔΤ ΑΖ 761806, υπάλ-
ληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου με Β’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, που
υπηρετεί στην Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, αναπλη-
ρούμενη από τη Σοφιανού Φωτεινή του Σπυρίδωνος με
ΑΔΤ Χ 398320, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου με Α’ βαθμό, του κλάδου ΠΕ
Αρχαιολόγων, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων
Καρδίτσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2023
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
4272 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 965/14.09.2023

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

26 Απριλίου 2024 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 419

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
2 Υπουργείο Πολιτισμού
3 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
4 Υπουργείο Τουρισμού
1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Με την υπό στοιχεία 6481/3/419α/22.4.2024 από-
φαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 45, 46, 47, 48 και 76
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133), το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 110 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και την παρ. 3
του άρθρου 5 του ν. 2303/1995 «Πληρωμή αποδοχών
δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος
και άλλες διατάξεις» (Α’ 80), το π.δ. 81/2019 «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α’ 119), και το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 2), διορίζεται, από 28.2.2024,
η ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΙΔΗ Ευφροσύνη του Μιλτιάδη (Α.Δ.Τ.:
ΑΟ 565371), δικηγόρος, σε θέση μετακλητής υπαλλή-
λου κατηγορίας ΠΕ και με Μ.Κ. 13ο, στο Ιδιαίτερο Γρα-
φείο του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ανδρέα
Νικολακόπουλου.
Ο ως άνω διορισμός λήγει αυτοδικαίως με την, κατά
οποιονδήποτε τρόπο, λήξη της θητείας του Υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη.
Η εν λόγω υπάλληλος υποχρεούται σε υποβολή Αρ-
χικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλω-
σης Οικονομικών Συμφερόντων λόγω της απόκτησης
ιδιότητας υπόχρεου από 28.2.2023 έως και 31.3.2024,
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30.6.2024,
καθώς και Ετήσιας ΔΠΚ και ΔΟΣ, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στις διατάξεις του ν. 5026/2023 (Α’ 45).
(Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πλη-
ρωμής Δαπανών/Γ.Δ.Ο.Y.Ε.Σ./Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη: 15384/22.4.2024).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 7011087126/18.4.2024).
Ο Υφυπουργούς
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στην υπό στοιχεία 6480/2/1016γ/15.4.2024 κοινή
απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Υ.Ο.Δ.Δ. 383) στη σελίδα 1746 στην α’ στήλη, στον 26ο
στίχο εκ των άνω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«ΒΕΡΓΟΣ Ιωάννης του Χρήστου»,
στο ορθό:
«ΒΕΡΓΟΣ Ιωάννης του Ζαχαρία».
(Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη)
Ι
2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αριθμ. 182923
Τροποποίηση απόφασης ορισμού μελών του
Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου
(Κυκλάδων).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 49 του ν. 4858/2021 (Α’ 220), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν. 5021/2023 (Α’ 31) και
του άρθρου 52 του ιδίου νόμου,
β) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45),
1926 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 419/26.04.2024
γ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
ε) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετο-
νομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-
νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά
αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσω-
πικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/37120/
03.07.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός Γραμματέ-
ων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, Κεντρικού
Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και Τοπικών Συμβου-
λίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» (Β’ 841),
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟ-
ΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/55755/10.06.2008 υπουργική απόφαση
«Τροποποίηση αποφάσεων καθορισμού Γραμματέων
του Κ.Σ.Ν.Μ., των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων και
του Συμβουλίου Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 264).
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/
14.10.2020 υπουργική απόφαση «Οργάνωση και λει-
τουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002 στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β’ 4612).
4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/427254/12.09.2023 από-
φαση της Υπουργού Πολιτισμού «Ορισμός μελών του
Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου (Κυκλά-
δων)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 965), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέ-
στερα με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/459272/28.09.2023
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1047) όμοια απόφαση.
5. Το υπ’ αρ. 1707/22.04.2024 έγγραφο της ΚΕΔΕ.
6. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του εν λόγω
Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/427254/
12.09.2023 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού «Ορι-
σμός μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου
Αιγαίου (Κυκλάδων)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 965), όπως τροποποιήθη-
κε μεταγενέστερα και ορίζουμε ότι η περ. 12 της παρ. Ι
αυτής, αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τον Ζώρζο Νικόλαο Αναστάσιο του Χριστοφόρου,
με Α.Δ.Τ. :ΑΝ 440281, Δήμαρχο Θήρας και μέλος Διοικη-
τικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, αναπληρού-
μενο από τον Βερώνη Χρήστο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.:
ΑΟ 806379, Δήμαρχο Μυκόνου και μέλος Διοικητικού
Συμβουλίου Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου.».
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοι-
χεία ΥΠΠΟ/427254/12.09.2023 απόφαση της Υπουργού
Πολιτισμού «Ορισμός μελών του Τοπικού Συμβουλίου
Μνημείων Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 965),
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2024
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 2903.21/29958/2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2903.21/27724/2023/
10.04.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 377) απόφασης συγκρότη-
σης Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου
Ν. Φθιώτιδας για την τριετία 2023-2025.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 63 του ν. 4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέρι-
μνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 67),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4770/2021
«Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό
χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις δι-
εθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτι-
λίας στη μετά-COVID εποχή» (Α’ 15),
β) των άρθρων 13, 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
γ) του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 196),
δ) του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 131),
ε) του άρθρου 2 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 102),
στ) των άρθρων 63 και 66 του ν. 4954/2022 «Συμπλη-
ρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πο-
λιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799
της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών
για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρω-
σης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και
τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπι-
σμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών- Λοιπές
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136),
ζ) των άρθρων 2 έως 8 του β.δ. 14/1939 «Κωδικοποίη-
ση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων» (Α’ 24),
η) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133),
θ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου
Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 419/26.04.2024 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1927
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού» (Α’ 114),
ι) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
ια) του άρθρου 10 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουρ-
γείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάρ-
γηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματει-
ών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων,
θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων»
(Α’ 130),
ιβ) του π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 151).
2. Την υπ’ αρ. 2903.21/27724/2023/10.04.2023
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής «Συγκρότηση Λιμενικής Επιτροπής
του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φθιώτιδας για την τριετία
2023-2025» (Υ.Ο.Δ.Δ. 377), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. 2903.21/52844/2023/20.07.2023 όμοια,
«Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Λιμενικής
Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φθιώτιδας για
την τριετία 2023-2025» (Υ.Ο.Δ.Δ. 739), με την υπ’ αρ.
2903.21.74901/2023/26.10.2023 όμοια, «Τροποποί-
ηση της υπ’ αρ. 2903.21/27724/2023/10.04.2023
(Υ.Ο.Δ.Δ. 377) απόφασης συγκρότησης Λιμενικής Επι-
τροπής του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φθιώτιδας για την
τριετία 2023-2025» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1162) και με την υπ’ αρ.
2903.21./87376/2023/13.12.2023 όμοια, «Τροπο-
ποίηση της υπ’ αρ. 2903.21/27724/2023/10.04.2023
(Υ.Ο.Δ.Δ. 377) απόφασης συγκρότησης Λιμενικής Επιτρο-
πής του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φθιώτιδας για την τριετία
2023-2025» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1352).
3. Το από 22.12.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου του Λ. Τ. Ν. Φθιώτιδας, μετά του συνημμένου
υπ’ αρ. 2779/20.12.2023 εγγράφου του Λ.Τ. Ν. Φθιώτιδας
και της υπ’ αρ. 13676/19.12.2023 γνωστοποίησης παραί-
τησης της Δημάρχου Στυλίδας ΣΤΕΡΓΙΟΥ Βιργινίας, από
μέλος της Λιμενικής Επιτροπής Λ.Τ. Ν. Φθιώτιδας.
4. Το από 15.01.2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου του Λ. Τ. Ν. Φθιώτιδας, μετά του συνημμένου
υπ’ αρ. 105/10.01.2024 εγγράφου Λ.Τ. Ν. Φθιώτιδας και
του υπ’ αρ.112/09.01.2024 εγγράφου του Τελωνείου
Στυλίδας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Λ.Τ.Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με το υπ’ αρ.
2814.4.1/8248/2024/01.02.2024 εισηγητικό σημείωμα
του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4270/2014
(Α’ 143), αποφασίζουμε:
1.Την αντικατάσταση των περ. β’ και στ’ της παρ. 1
της υπ’ αρ. 2903.21/27724/2023/10.04.2023 από-
φασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Συγκρότηση Λιμενικής Επιτροπής του
Λιμενικού Ταμείου Ν. Φθιώτιδας για την τριετία
2023-2025» (Υ.Ο.Δ.Δ. 377), όπως αυτή τροποποιή-
θηκε με την υπ’ αρ. 2903.21/52844/2023/20.07.2023
όμοια, (Υ.Ο.Δ.Δ. 739), την υπ’ αρ.2903.21/74901/20
23/26.10.2023 όμοια, (Υ.Ο.Δ.Δ. 1162) και την υπ’ αρ.
2903.21/87376/2023/13.12.2023 όμοια, (Υ.Ο.Δ.Δ. 1352),
ως εξής:
«β)Τον ΛΑΜΠΡΟΘΑΝΑΣΗ Αθανάσιο του Ευαγγέλου
με (Α.Δ.Τ.: ΑΗ 978076), Αναπληρωτή Προϊστάμενο του
Τελωνείου Στυλίδας, με αναπληρώτρια αυτού την ΠΛΑΤΗ
Παναγιώτα του Κωνσταντίνου με (Α.Δ.Τ.: Ρ 987482),
τελωνειακή υπάλληλος.».
«στ)Τον ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ιωάννη του Κωνσταντίνου με
(Α.Δ.Τ.: ΑΟ 469738), Δήμαρχο Στυλίδας (Πολιτικό Μη-
χανικό), αναπληρούμενο από τον ΣΥΚΙΩΤΗ Ιωάννη του
Παρασκευά (Α.Δ.Τ.: ΑΝ 484194), Δήμαρχο Καμένων
Βούρλων (Ιατρό), κατόπιν υποδείξεως του Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας».
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ.
2903.21/27724/2023/10.04.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 377
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.
2903.21/52844/2023/20.07.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 739),
2903.21.74901/2023/26.10.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1162) και
2903.21./87376/2023/13.12.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1352) όμοιες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 19 Απριλίου 2024
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Με την υπ’ αρ. 2901.01/29903/2024/19.04.2024 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 47 του
ν.4622/2019, γίνεται αποδεκτή, από 12.04.2024, η αίτηση
παραίτησης του Στέφου Νικόλαου του Κωνσταντίνου, με
Α.Δ.Τ.: ΑΝ 145599, από την θέση Διευθυντή στο Γραφείο
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, του Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 47 του ν. 4622/2019.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1226171036/16.04.2024).
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Ι
4 Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Με την υπ’ αρ. 7591/22.4.2024 απόφαση της Υπουργού
Τουρισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 45, 46,
47, 47Α, 48, 76 και 110 του ν.4622/2019 (Α’ 133), γίνεται
αποδεκτή, από 9.4.2024, η παραίτηση της Λάππα Ελένης
του Γεωργίου-Άρη, με Α.Δ.Τ.: ΑΟ 048135, από τη θέση της
μετακλητής υπαλλήλου – Διευθύντριας, κατηγορίας ΠΕ
1928 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 419/26.04.2024
και με ΜΚ 19, στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμμα-
τέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, Μύρωνα Φλουρή, και απαλλάσσεται αυτή
από τα καθήκοντά της από την ανωτέρω ημερομηνία.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1592768719/10.4.2024).
Με την υπ’ αρ. 7804/23.4.2024 απόφαση της Υπουργού
Τουρισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 45, 46, 47, 47Α, 48, 76 και 110 του ν. 4622/2019
(Α’ 133), διορίζεται, από 26.3.2024, η Θεοδωροπούλου
Ευσταθία του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 560549, Δικη-
γόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με
Α.Μ. 035969, σε θέση μετακλητής υπαλλήλου, κατηγο-
ρίας ΠΕ και με ΜΚ 13, στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού
Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του
Υπουργείου Τουρισμού, Μύρωνα Φλουρή. Η υπηρεσία
της ανωτέρω στο ως άνω Ιδιαίτερο Γραφείο λήγει αυτοδι-
καίως με την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας
του ανωτέρω Γενικού Γραμματέα, η λήξη του διορισμού
της μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με μόνη πράξη της οι-
κείας Υπουργού και ο τερματισμός της σχέσης εργασί-
ας της στο ως άνω Ιδιαίτερο Γραφείο δεν γεννά κανένα
δικαίωμα αποζημίωσης στην υπάλληλο αυτή.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 7158612079/5.4.2024).
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Δ.Υ./Υπουργείου Τουρισμού: 841/
12.4.2024).
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *14004192604240004*

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

19 Οκτωβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4612

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του
ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού.
2 Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντο-
λή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργα-
νικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική
Διεύθυνση.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284 (1)
Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του
ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 52 του
ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και
εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α’ 153),
β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει και
ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15,
γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133), όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως ισχύει,
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121),
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως
διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας δι-
οίκησης» (Α΄ 133).
2. Την υπ’ αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας «Αντικα-
τάσταση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 539)» (Β΄850).
3. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουρ-
γίας των Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και της ταχείας προώθησης και εξέτασης
των υποθέσεων.
4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/565851/53271/
36097/13-10-2020 Εισηγητική – Οικονομική Έκθεση της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με την οποία από
τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλούνται δημοσι-
ονομικές επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενικά
1. Οι ημέρες των συνεδριάσεων των Συμβουλίων ορί-
ζονται με απόφαση των Προέδρων αυτών.
Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων της
παρούσας, η οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού διέπεται
από τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας και της υπ’ αρ. 429/12-3-2020 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄ 850).
2. Στα Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού δύνανται τα μέλη, οι εισηγητές, οι εμπει-
ρογνώμονες, οι ενδιαφερόμενοι ή/και οι εκπρόσωποί
τους να παρίστανται και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά το
άρθρο 1 της υπ’ αρ. 429/12-3-2020 κοινής υπουργικής
απόφασης.
Άρθρο 2
Λειτουργία Συμβουλίων
1. Καθήκοντα προέδρου στα Κεντρικά Συμβούλια
ασκεί ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού του Υπουργείου,
ενώ στα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων Πάρεδρος του Νο-
μικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί σε Γραφείο
Νομικού Συμβούλου ή σε Δικαστικό Γραφείο της έδρας
του Συμβουλίου.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
19 Οκτωβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4612
50419
50420 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4612/19.10.2020
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού
Γραμματέα Πολιτισμού, στα Κεντρικά Συμβούλια προε-
δρεύει ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή ο ορισθείς ως ανα-
πληρωτής του στο Συμβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Προέδρου Παρέδρου του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους στα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων,
αναπληρώνεται αυτός από άλλο Πάρεδρο, ο οποίος έχει
οριστεί ως νόμιμος αναπληρωτής του.
3. Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, μέλος του Κ.Α.Σ./Κ.Σ.Ν.Μ.
αναπληρώνεται στα Συμβούλια αυτά από άλλο Νομικό
Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού ή από Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Το Συμβούλιο δύναται να αναβάλει τη γνωμοδότησή
του κάθε φορά που η πλειοψηφία των μελών του κρίνει
ότι απαιτείται επιτόπια εξέταση του θέματος (αυτοψία),
η οποία θα πρέπει να διενεργείται εντός τρίμηνης απο-
κλειστικής προθεσμίας από τη συνεδρίαση.
5. Το Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές που
απαρτίζονται από τα μέλη του, ή και άλλους ειδικούς
επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες.
6. Το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει, προς παροχή
πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακά ή
άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και τα πρόσωπα που
αφορά η υπόθεση, τα οποία, εφόσον έχουν ζητήσει να
παραστούν, καλούνται υποχρεωτικά.
7. Πρόσωπα των οποίων οι υποθέσεις άγονται ενώπιον
του Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να παρίστανται μαζί με
ή διά δικηγόρου και να χρησιμοποιούν τεχνικούς συμ-
βούλους, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους
και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών ή
των εισηγητών.
8. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις η συζήτηση
συνεχίζεται μετά την αποχώρηση των ως άνω προσώ-
πων, σε κάθε δε περίπτωση απαγορεύεται η παρουσία
τρίτων προσώπων κατά την ψηφοφορία.
9. Οι γνωμοδοτήσεις των Συμβουλίων διατυπώνονται
κατά την πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε φανερή
ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψή-
φος του Προέδρου. Στη γνωμοδότηση καταχωρούνται
υποχρεωτικά όλες οι επιμέρους γνώμες που διατυπώθη-
καν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.
10. Ειδικώς για τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων, ισχύ-
ουν και τα κάτωθι:
α) Το Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον
δύο (2) φορές το μήνα, είτε με φυσική παρουσία των με-
λών είτε μέσω τηλεδιάσκεψης και γνωμοδοτεί για όλα τα
θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τις Κεντρικές,
τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
β) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου
τηρούνται από τον Γραμματέα αυτού και υπογράφονται
από τον Γραμματέα και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Οι
γνωμοδοτήσεις συντάσσονται το αργότερο εντός δέκα
πέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη συνεδρίαση και σε
διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την
υπογραφή των γνωμοδοτήσεων εκδίδονται υποχρεω-
τικά οι σχετικές αποφάσεις.
Άρθρο 3
Εισήγηση στα Συμβούλια
1. Οι εισηγήσεις στα Κεντρικά Συμβούλια γίνονται από
τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έτσι όπως ορίζο-
νται από τον ισχύοντα Οργανισμό αυτού, ενώ υφίσταται
και η περίπτωση συνεισήγησης, όπου υπάρχει συναρμο-
διότητα ή αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο.
2. Οι εισηγήσεις στα Τοπικά Συμβούλια γίνονται από τις
αρμόδιες Περιφερειακές ή Ειδικές Περιφερειακές Υπη-
ρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έτσι
όπως ορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό αυτού, ενώ
υφίσταται και η περίπτωση συνεισήγησης, όπου υπάρχει
συναρμοδιότητα ή αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον
Πρόεδρο.
3. Η ανάπτυξη των θεμάτων και των εισηγήσεων γίνο-
νται προφορικά, ενώπιον του Συμβουλίου.
4. Καθήκοντα εισηγητή στα Κεντρικά Συμβούλια εκτε-
λεί ο κατά περίπτωση αρμόδιος Προϊστάμενος της οικεί-
ας Διεύθυνσης ή ο κατά νόμο αναπληρωτής του.
5. Καθήκοντα εισηγητή στα Τοπικά Συμβούλια εκτε-
λεί ο κατά περίπτωση Προϊστάμενος της Περιφερειακής
ή Ειδικής Περιφερειακής υπηρεσίας ή υπάλληλος που
υπηρετεί σε αυτή και έχει οριστεί από τον Προϊστάμενο
ως εισηγητής, κατά περίπτωση, ανάλογα με το ζήτημα.
6. Οι εκάστοτε εισηγητές των θεμάτων είναι υπεύ-
θυνοι για την έγκαιρη ενημέρωση των Προϊστάμενων
των Κεντρικών, των Περιφερειακών ή των Ειδικών Πε-
ριφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού, οι οποίοι κατά την κρίση τους ή μετά από
Πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου δύνανται
να παρευρίσκονται στην εξέταση των συγκεκριμένων
θεμάτων αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 4
Ημερήσια Διάταξη
1. Η υποβολή των υποθέσεων προς γνωμοδότηση από
το αρμόδιο, κατά περίπτωση, Συμβούλιο ακολουθεί τη
σειρά που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις,
με βάση την πληρότητα των σχετικών φακέλων.
2. Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο
του Συμβουλίου τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν
από την πραγματοποίηση της συνεδρίασης.
3. Η εγγραφή ενός θέματος στην Ημερήσια Διάταξη
και η εξέτασή του από το Συμβούλιο προϋποθέτει την
έγκαιρη κατάθεση στη Γραμματεία πλήρους φακέλου,
σε αναλογική/φυσική ή ηλεκτρονική μορφή.
4. Θέματα εκτός Ημερησίας Διατάξεως, με αιτιολο-
γημένα επείγοντα χαρακτήρα και σε κάθε περίπτωση
θέματα που αφορούν σε μεγάλα δημόσια έργα ή ένταξη
σε χρηματοδοτικά προγράμματα είναι δυνατόν να εισά-
γονται και να εξετάζονται εφόσον παρίστανται τα τέσ-
σερα πέμπτα (4/5) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού
των τακτικών μελών και συμφωνούν προς τούτο και με
την προϋπόθεση ότι ο σχετικός φάκελος έχει κατατεθεί
πλήρης στη Γραμματεία του Συμβουλίου.
5. Μαζί με την ημερήσια διάταξη αποστέλλεται στα
μέλη και ενημερωτικό σημείωμα για κάθε υπόθεση με
τα απαραίτητα στοιχεία αυτής.
Τεύχος B’ 4612/19.10.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50421
6. Καμία πληροφορία δεν παρέχεται από τους χειριστές
των θεμάτων ή τη Γραμματεία προς τυχόν ενδιαφερομέ-
νους για την κατάρτιση της Ημερήσιας Διάταξης πριν από
την υπογραφή της από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.
Άρθρο 5
Λειτουργία Γραμματείας
1. Στην έδρα των Συμβουλίων λειτουργεί Γραμματεία, η
οποία τηρεί τους φακέλους των υποθέσεων και το αρχείο
των πρακτικών και εξασφαλίζει την επιστημονική και
γραμματειακή υποστήριξη.
2. α) Οι Γραμματείς των Συμβουλίων, όπως και οι
αναπληρωτές τους, ορίζονται με Απόφαση του Υπουρ-
γού Πολιτισμού, κατά τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία
ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/37120/ 03.07.2002 απόφαση αυ-
τού (Β’ 841), όπως ισχύει κατόπιν εισήγησης της Γενικής
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μνημείων και
Τεχνικών Έργων.
β) Ειδικότερα, οι Γραμματείς των Τοπικών Συμβουλίων
Μνημείων ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τα καθήκοντά
τους στις έδρες των Συμβουλίων.
3. Τα καθήκοντα των Γραμματέων, κατά τις συνεδριά-
σεις και κατά την προετοιμασία αυτών, ασκούνται υπό
την άμεση εποπτεία του Προέδρου του Συμβουλίου.
4. Ειδικότερα, από τον εκάστοτε Γραμματέα του Συμ-
βουλίου συντάσσεται περιληπτικό πρακτικό με συνο-
πτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο των
συνεδριάσεων, όπου καταγράφονται και οι απόψεις
όσων μειοψήφισαν.
5. Η Γραμματεία προχωρεί, βάσει των πρακτικών, στη
σύνταξη των σχετικών γνωμοδοτήσεων, οι οποίες υπο-
γράφονται με φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή από τον
Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Γραμματέα της οικείας
Συνεδρίαση και τον εισηγητή.
6. Αντίγραφα των πρακτικών και των γνωμοδοτήσεων
χορηγούνται αποκλειστικά μέσω της Γραμματείας των
Συμβουλίων, μετά από έγκριση του Προέδρου και πά-
ντως μετά την έκδοση της επακολουθούσης εκτελεστής
διοικητικής πράξης. Στοιχεία του σχετικού φακέλου της
υπόθεσης χορηγούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες
Διευθύνσεις μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
7. Οι απομαγνητοφωνήσεις των συζητήσεων στα
Συμβούλια, όπως και τα ενημερωτικά σημειώματα των
εισηγητών και οι χειρόγραφες σημειώσεις των Γραμμα-
τέων, έχουν χαρακτήρα υποβοηθητικών σημειώσεων
για τη Γραμματεία του Συμβουλίου για τη σύνταξη των
πρακτικών, δεν αποτελούν διοικητικά έγγραφα, δεν δια-
τηρούνται και ούτε χορηγούνται κατά πάσα περίπτωση
σε οιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
8. Η Γραμματεία των Συμβουλίων έχει την ευθύνη της
τήρησης των φακέλων των διαφόρων υποθέσεων που
έχουν υποβληθεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις προς
γνωμοδότηση από το Συμβούλιο. Οι παραπάνω φάκελοι
μπορεί να διατίθενται από τη Γραμματεία στις αρμόδιες
Διευθύνσεις, από τις οποίες υποχρεωτικά επιστρέφονται
αυθημερόν. Στην περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω
επεξεργασία του φακέλου, αυτός θα επιστρέφεται κανο-
νικά στη Διεύθυνση, με κλείσιμο του πρωτοκόλλου της
Γραμματείας και θα επανυποβάλλεται μόλις ολοκληρω-
θεί η επεξεργασία του.
9. Μετά την ολοκλήρωση της γνωμοδότησης, ο φυ-
σικός φάκελος, εάν έχει υποβληθεί, επιστρέφεται στην
αρμόδια Διεύθυνση.
10. Η Γραμματεία των Συμβουλίων είναι υπεύθυνη
για την έγκαιρη και γραπτή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, ειδοποίηση των ενδιαφερομένων που έχουν
υποβάλει αίτημα παράστασης, ώστε να παρευρίσκονται
στην εξέταση των θεμάτων που τους αφορούν.
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕ-
ΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (Β΄ 70) υπουργική από-
φαση, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί και ίσχυε κατόπιν της
υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/121135/17-12-2010
(Β΄ 2124) υπουργικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2020
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Ι
Αριθμ. 1881/286212 (2)
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντο-
λή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργα-
νικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική
Διεύθυνση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κρά-
τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α’133) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 17 του ν. 4664/2020 (Α’32),
β) του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999
(Α΄45),
γ) του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α’26) «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 (Α’51),
δ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄138), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
50422 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4612/19.10.2020
3. Την υπ’ αρ. 4932/75183/25.5.2018 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τοπο-
θέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων».
4. Την υπ’ αρ. 942/16418/31.1.2018 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τοπο-
θέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Διοικητι-
κών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
5. Την υπ’ αρ. 5491/83279/12.6.2018 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τοπο-
θέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Την υπ’ αρ. 5536/84233/13.06.2018 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τοποθέ-
τηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρω-
μένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων».
7. Την από 5.6.2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία με
την εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Αγροτικής Ανάπτυξης.
8. Την από 09.07.2020 εισήγηση της προϊσταμένης
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Την από 10.6.2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία με
την εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου της Γενι-
κής Διεύθυνσης Γεωργίας.
10. Την από 23.6.2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία με
την εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Αλιείας.
11. Την υπ’ αρ. 319/140967/1.6.2020 «Εισήγηση μετα-
βίβασης δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Προϊστα-
μένου Γενικής Διεύθυνσης” των ατομικών διοικητικών
πράξεων του άρθρου 109» της Προϊσταμένης Γενικής
Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών.
12. Την από 23.6.2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία με
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής.
13. Την από 18.6.2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία με
την εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Τροφίμων.
14. Την από 8.7.2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία με
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής
Μεταβιβάζουμε την εξουσία υπογραφής «με εντολή
Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιε-
ραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται
στην οικεία Γενική Διεύθυνση, για τα κατωτέρω θέματα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ ή ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ
Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Γενική Αρμοδιότητα
1. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου, για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερι-
κό (εντός και εκτός Νομού Αττικής ή περιοχής δικαιοδοσίας) και χρήση
μεταφορικού μέσου.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2. Καθορισμός του πληρωτέου ποσού και λοιπά έγγραφα για την καταβολή
οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους Μεταποίησης, Εμπορίας και
των λοιπών Μέτρων του ΠΑΑ αρμοδιότητας της Διεύθυνσης καθώς και
αποφάσεις χρηματοδότησης από το ΠΔΕ.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
3. Αποφάσεις Ένταξης πράξεων επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις των
μέτρων Μεταποίησης, Εμπορίας ή και Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων
του ΠΑΑ.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
4. Έγκριση τροποποιήσεων που αφορούν:
α) Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
5. Έγκριση τροποποιήσεων που αφορούν:
β) Τροποποιήσεις εταιρικού ή καταστατικού του φορέα.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
6. Έγκριση τροποποιήσεων που αφορούν:
γ) Τεχνικές τροποποιήσεις χωρίς αλλαγές στα επιμέρους κονδύλια ή με
αλλαγές του οικονομικού αντικειμένου.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
7. Έγκριση τροποποιήσεων που αφορούν:
δ) Τεχνικές τροποποιήσεις με αλλαγές στα επιμέρους κονδύλια του οικο-
νομικού αντικειμένου.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
8. Έγκριση τροποποιήσεων που αφορούν: ε) Αλλαγή τραπεζικού λογαρια-
σμού.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τεύχος B’ 4612/19.10.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50423
9. Έγκριση τροποποιήσεων που αφορούν:
στ) Αλλαγή τοποθεσίας και επωνυμίας φορέα.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
10. Έγκριση τροποποιήσεων που αφορούν:
ζ) Αλλαγή τοποθεσίας εντός του ίδιου Δήμου.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
11. Έγκριση τροποποιήσεων που αφορούν:
η) Αλλαγή δικαιούχου επενδυτικού σχεδίου.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
12. Έγκριση τροποποιήσεων που αφορούν:
θ) Λοιπές τροποποιήσεις επενδυτικών σχεδίων οι οποίες προβλέπονται/
δεν απαγορεύονται ρητά από το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος για
τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στον τομέα της
Μεταποίησης, Εμπορίας ή και Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
13. Έγκριση τροποποιήσεων που αφορούν:
ι) Λοιπές αποφάσεις που αφορούν επενδυτικά σχέδια που υλοποιήθηκαν
ή υλοποιούνται στο πλαίσιο της Μεταποίησης, Εμπορίας ή και Ανάπτυξης
Γεωργικών Προϊόντων.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
14. Έκδοση Βεβαιώσεων (ισοδύναμων με Άδεια Λειτουργίας) τήρησης απαι-
τήσεων λειτουργίας Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
15. Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων για την αναγνώριση των αντίστοιχων με τις
Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών και ιδρυμάτων της
χώρας.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
16. Λιπάσματα:
Άδειες και Εγκρίσεις Κυκλοφορίας.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
17. Λιπάσματα:
Επιβολή Κυρώσεων.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
18. Έκδοση άδειας για τη συλλογή και τη διακίνηση, τόσο στο εξωτερικό όσο
και στο εσωτερικό της χώρας, προστατευόμενων ειδών, ποικιλιών ή κλώ-
νων σύμφωνα με το άρθρου 10 του π.δ. 80/1990 (Α΄40) και τα άρθρα 11
και 17 του ν. 3937/2011.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
19. Αποφάσεις Ένταξης για τους δικαιούχους των δράσεων των γεωργοπερι-
βαλλοντικών μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020, ως ΕΦΔ.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
20. Αποφάσεις συνέχισης πράξεων για την πληρωμή των δικαιούχων των
δράσεων των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020,
οι οποίες θα μεταφερθούν ως ανειλημμένες στην επόμενη Προγραμ-
ματική Περίοδο.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
21. Ορισμός υπαλλήλων για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και
την επικύρωση αντιγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), σε συνδυασμό και με τις
διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1599/1986, καθώς και για την επικύρωση
αντιγράφων εξερχόμενων εγγράφων.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
22. Συναίνεση για παραχώρηση της χρήσης ακινήτου σε τρίτο πρόσωπο σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4061/2012.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙ-
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
23. Αποφάσεις χορήγησης και άρσης χορηγηθείσης εξουσιοδότησης χειρι-
σμού εθνικού διαβαθμισμένου υλικού.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΣΕΑ
24. Απόφαση ορισμού υπαλλήλου του Τμήματος, προκειμένου να εκτελεί τα
καθήκοντα Επιθεωρητή ασφαλείας, όπως προβλέπεται από τον Εθνικό
Κανονισμό Ασφαλείας.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΣΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
25. Έγκριση Επιχειρησιακών Ταμείων Οργανώσεων Παραγωγών. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
26. Έγκριση τύπου θερμοκηπίων και θαλάμων μανιταριών. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
50424 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4612/19.10.2020
27. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εφαρμογή των νόμων 4036/2012
και 721/1977, των Κανονισμών 1107/2009 και 528/2012 και των υπ’ αρ.
4829/52048/3-5-2012 (Β΄1471) και 4616/52519/16-05-2016 (Β΄1367) κοι-
νών υπουργικών αποφάσεων, εκτός των αποφάσεων επί ενστάσεων και
προσφυγών που ασκούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
28. Χορήγηση, τροποποίηση σε περιπτώσεις που εφαρμόζεται αξιολόγηση
από την Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης, ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας
φυτοπροστατευτικών και βιοκτόνων προϊόντων σε εφαρμογή των νόμων
4036/2012 και 721/1977 (εκτός της περ. γγ της παρ. α του άρθρου 26), των
Κανονισμών 1107/2009 (εκτός άρθρου 51, 52 και 53) και 528/2012 (εκτός
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 55, και των διοικητικών αλλαγών της παρ. κζ
του άρθρου 3), και των υπ’ αρ. 4829/52048/3-5-2012 (Β΄ 1471), 132428/
29-09-2009 (Α΄ 2110) και 4616/52519/16 -05-2016 (Α΄1367) κοινών υπουρ-
γικών αποφάσεων.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
29. Τροποποίηση σε περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται αξιολόγηση αδειών
διάθεσης στην αγορά/εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων και βιοκτόνων σε εφαρμογή των νόμων 4036/2012 και 721/1977
(εκτός της περ. γγ της παρ. α του άρθρου 26), των Κανονισμών 1107/2009
(εκτός του άρθρου 51, 52 και 53) και 528/2012 (εκτός των παρ. 1 και 3 του
άρθρου 55 και των διοικητικών αλλαγών της παρ. κζ του άρθρου 3) και
της υπ’ αρ. 4829/52048/3-5-2012 (Β΄1471) κοινής υπουργικής απόφασης.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
30. Διεύρυνση αδειών φυτοπροστατευτικών προϊόντων για χρήσεις ήσσονος
σημασίας σύμφωνα με άρθρο 51 του Κανονισμού 1107/2009.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
31. Εγγραφή, τροποποίηση εγγραφής, διαγραφή στο Μητρώο Βιομηχανιών
και Βιοτεχνιών Γεωργικών Φαρμάκων.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
32. Απόφαση για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για τη διενέργεια
αγωνιστικής αλιείας (μετά από αίτηση του διοργανωτή).
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
33. Έγκριση για τη χορήγηση αδειών για την αλιεία μη εμπορεύσιμων ή επιβλα-
βών για το οικοσύστημα πληθυσμών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν
στα εσωτερικά ύδατα.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
34. Έκδοση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση αντικατάστασης σκάφους και
μηχανής καθώς και μετασκευής αλιευτικού σκάφους.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
35. Επικύρωση Πιστοποιητικών Αλιευμάτων εισαγωγής ή/και επανεξαγωγής
αλιευτικών προϊόντων από Τρίτες χώρες.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ,
ΛΑΘΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΆΝΑΡΧΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
36. Επικύρωση Πιστοποιητικών Αλιευμάτων εξαγωγής αλιευτικών προϊόντων
σε Τρίτες χώρες.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ,
ΛΑΘΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΆΝΑΡΧΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
37. Έλεγχος και επικύρωση Πιστοποιητικών Αλιευμάτων, εισαγωγής ή/και
επανεξαγωγής αλιευτικών προϊόντων από Τρίτες χώρες τα οποία εισάγο-
νται στη χώρα από τον Αερολιμένα Αθηνών. Διενέργεια επαληθεύσεων.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
38. Έλεγχος και έγκριση των δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων που συνο-
δεύουν τα αλιευτικά προϊόντα που διαχειρίζονται οι ΠΟΔΑ και διακινούνται
μέσω του Αερολιμένα Αθηνών αλιευτικών προϊόντων που υπόκεινται στην
διαχείριση των ΠΟΔΑ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ
39. Χορήγηση, ανανέωση, τροποποίηση και ανάκληση βεβαίωσης συνδρομής
των νομίμων προϋποθέσεων επιχειρήσεων εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Β΄.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
40. Χορήγηση, ανανέωση, τροποποίηση και ανάκληση βεβαίωσης συνδρομής
των νομίμων προϋποθέσεων φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Α΄ και Β΄.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
41. Χορήγηση, ανανέωση, τροποποίηση και ανάκληση βεβαίωσης συνδρο-
μής των νομίμων προϋποθέσεων επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων
τύπου Α΄.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/-Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τεύχος B’ 4612/19.10.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50425
Άρθρο 2
Ειδικές ρυθμίσεις για τη μεταβίβαση
της εξουσίας υπογραφής
1. Η εξουσία υπογραφής «με εντολή» που μεταβιβάζεται
με το άρθρο 1 της παρούσης, μπορεί να ασκείται και από
τον/την αρμόδιο/-α Προϊστάμενο/-η Γενικής Διεύθυνσης.
2. Σε περίπτωση έλλειψης, κωλύματος ή απουσίας ορ-
γάνου που εξουσιοδοτείται με την παρούσα να υπογρά-
φει «Με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης»,
η εξουσιοδότηση ισχύει για το νόμιμο/-η αναπληρωτή/-
ρώτρια του/της.
Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020
O Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
50426 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4612/19.10.2020
*02046121910200008*
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 – fax: 210 5279054
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις – Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 – 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 – 13:30
Ιστότοπος: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών –
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.
• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.
• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ – ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.