Υπουργείο Πολιτισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου (ΤΣΜΒΑ), ιδρυθέν με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατά το άρθρο 49 παρ. 2 του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», σύμφωνα με το οποίο «Με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτούνται Τοπικά Συμβούλια Μνημείων (ΤΣΜ) στην έδρα κάθε διοικητικής περιφέρειας και στις νησιωτικές περιοχές, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο», αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 427240/12-9-2023, ΦΕΚ 965/ΥΟΔΔ/14-9-2023 Υπουργική Απόφαση,  το Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη, με τριετή θητεία:

 

 1. Κουφογιάννη Νικόλαο  του Ιωάννη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αναπληρούμενο από την Τρεκλή Σταυρούλα  του Κλεάνθη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στον Θεματικό Σχηματισμό Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δικαστηρίων της, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Δικαστηρίων της Αλλοδαπής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
 2. Τριανταφυλλίδη Παύλο του Ζαχαρία, μόνιμο υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, αναπληρούμενο από την  Βάσση Όλγα του Ελευθερίου, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου.
 3. Βαλάκου Παρισιάνθη του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ΕΦΑ Χίου, αναπληρούμενη από την Τσαρδάκα Δέσποινα  του Αντωνίου,  υπάλληλο ΙΔΑΧ με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος  Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ΕΦΑ Χίου.
 4. Ρούγγου Κοκκώνα, του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ΕΦΑ Λέσβου, αναπληρούμενη από την Παπαγεωργίου Μαρία του Ιωάννη, υπάλληλο ΙΔΑΧ με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ΕΦΑ Λέσβου.
 5. Στεφάνου Ελένη του Ελευθερίου, υπάλληλο ΙΔΑΧ με Α΄ βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑ Λέσβου, αναπληρούμενη από την Μωραΐτου Παρασκευή του Αθανασίου, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που υπηρετεί στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.
 6. Πίτσιου Δέσποινα του Μιχαήλ, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ίδιας ειδικότητας, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ΕΦΑ Λέσβου, αναπληρούμενη από τον Μαλλή Νικόλαο του Ευστρατίου, υπάλληλο ΙΔΑΧ με Α΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ίδιας ειδικότητας, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Λέσβου.
 7. Ευγενία Λάγιου του Γεωργίου,  υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων), Προϊσταμένη του Τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,  αναπληρούμενη από την Γιάλπα Φωτεινή του Χαραλάμπους,  υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων),  Προϊσταμένη του Τμήματος Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
 8. Αναστασιάδη Βασίλειο του Ιωάννη, Καθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναπληρούμενο από την Καταπότη Δέσποινα του Νικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια Θεωρίας Πολιτισμού και Ψηφιακού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 9. Ζούρο Νικόλαο του Κωνσταντίνου, Καθηγητή  Γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναπληρούμενο από τηνΓαλανίδου Παρθένα (Νένα) του  Κωνσταντίνου, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 10. Παπαγεωργίου Δημήτριο του Νικολάου, Καθηγητή Θεωρίας της Επιτέλεσης και Πολιτιστικής Αναπαράστασης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναπληρούμενο από τον Μίνω Νικόλαο  του   Κωνσταντίνου, Επίτιμο Διευθυντή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 11. Βατό Ιωάννη του Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Μυτιλήνης, αναπληρούμενο από τον Καλογεράκη Παύλο του Πέτρου, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Χίου.

 

Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο εκτελεί η Τσολάκη Δέσποινα του Ευαγγέλου, υπάλληλος με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων με Α΄ βαθμό, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Λέσβου, αναπληρούμενη από τον Σαμαρά Νεκτάριο, του Ευστρατίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Α΄ βαθμό, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Λέσβου.

 

Χωρική αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το ΤΣΜΒΑ είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για όλα τα ζητήματα που αφορούν σε μνημεία, χώρους (χερσαίους και ενάλιους) και τόπους της περιφέρειάς του, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδιο το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

 

Οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίες εισάγουν θέματα στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου είναι οι ακόλουθες:

 1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου,
 2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου,
 3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας,
 4. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και
 5. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.

Καθήκοντα Εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο κατά περίπτωση Προϊστάμενος της Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής υπηρεσίας ή υπάλληλος που υπηρετεί σε αυτή και έχει οριστεί από τον Προϊστάμενο ως εισηγητής, κατά περίπτωση, ανάλογα με το ζήτημα.

 

Το τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου έχει έδρα τη Μυτιλήνη και η Γραμματεία στεγάζεται στο κτήριο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, επί της οδού Σαπφούς 22.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22510 37132