Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κρήτης

Διεύθυνση επικοινωνίας: tsmk@culture.gr

Ενημέρωση ιστοσελίδας: 23-3-2023 (10:15) * Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την 3η Συνεδρίαση.

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κρήτης (ΤΣΜΚ), με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, έχει έδρα το Ηράκλειο. Το Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη (Ν. 4858/2021, άρθρο 49, παράγραφος 1), η θητεία των οποίων είναι τριετής. Τα μέλη του Συμβουλίου για την τριετία 2020-2023 ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/520057/47412/38266/36241/13906/24-9-2020 Υ. Α. (ΦΕΚ 808/ΥΟΔΔ/30-9-2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο εκτελεί ο Γεώργιος Τσιμπούκης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων με βαθμό Α΄, καταδυόμενος, που υπηρετεί στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Γραφείο Κρήτης), αναπληρούμενος από την Ευαγγελία Μητάκη, υπάλληλο Ι. Δ. Α. Χ. του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων με βαθμό Β΄, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

web counter