Υπουργείο Πολιτισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κρήτης

Διεύθυνση επικοινωνίας: tsmk@culture.gr

 

Ενημέρωση ιστοσελίδας: 18.09.2023 (13:10) * Ολοκληρώθηκε η 8η Συνεδρίαση του έτους 2023 (Παρασκευή, 15.09.2023), κατά την οποία εξετάστηκαν 36 υποθέσεις. | Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση, όταν οι Γνωμοδοτήσεις σταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ.

 

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κρήτης (ΤΣΜΚ), με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, έχει έδρα το Ηράκλειο. Το Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη (Ν. 4858/2021, άρθρο 49, παράγραφος 1), η θητεία των οποίων είναι τριετής. Τα μέλη του Συμβουλίου για την τριετία 2020-2023 ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/520057/47412/38266/36241/13906/24-9-2020 Υ. Α. (ΦΕΚ 808/ΥΟΔΔ/30-9-2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο εκτελεί ο Δημήτριος Μυλωνάς, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων με βαθμό Α΄, που υπηρετεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, αναπληρούμενος από τη Μαρανθία Κουκουράκη, υπάλληλο Ι. Δ. Α. Χ. του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων με βαθμό Α΄, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

web counter